تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی 3
معرفی دوره دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل اول : ادله اثبات دعوا (مواد 194 تا 201)
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دوم : اقرار (مواد 202 تا 205)
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سوم : اسناد (مواد 206 تا 228)
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهارم : گواهی (مواد 229 تا 248)
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پنجم : سوگند (مواد 279 تا 289)
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل ششم : معاینه و تحقیق محل (مواد 248 تا 256)
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل هفتم : کارشناسی (مواد 257 تا 269)
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هشتم : نیابت قضایی (مواد 290 تا 294)
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نهم : امارات و انواع آن
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دهم : سازش (مواد 178 تا تا 193)
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل یازدهم : رای و تصمیمات قضایی
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل دوازدهم : حکم و انواع آن
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سیزدهم : قرار و انواع آن
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهاردهم : انواع طرق شکایت از آراء
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پانزدهم : واخواهی (مواد 305 تا 309)
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل شانزدهم : تجدیدنظر خواهی (مواد 326 تا 365)
جلسه ۶۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۸۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل هفدهم : فرجام خواهی (مواد 366 تا 416)
جلسه ۹۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۵ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۹۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۹ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هجدهم : اعاده دادرسی (مواد 426 تا 441)
جلسه ۱۱۴ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۶ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۷ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۰ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نوزدهم : اعتراض ثالث (مواد 417 تا 425)
جلسه ۱۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۴ – دادرسی مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیستم : داوری (مواد 454 تا 501)
جلسه ۱۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیست و یکم : خسارات دادرسی ( مواد 502 تا 529)
جلسه ۱۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی 3

نقد و بررسی دوره

4.3

4.3
9 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها5
 • 4 ستاره ها3
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها1
 • 1 ستاره ها0
 1. خسته نباشید استاد

  5

  واقعا دوره آموزش خیلی خوبی بود واقعا تازه متوجه شدم دادسی مدنی یعنی چی ؟ خسته نباشید و ای کاش تو دانشگاه هم به این صورت تدریس میشد این دروس

 2. یکی از بهترین دوره ها به نظرم همین ویدئو آموزشی دادرسی مدنی 3 هست

  5

  واقعا دوره کاملا کاربردی و مفهومی هست و روی مطالب ویدئو های آموزشی دادرسی ۳ کاملا مسلط میشوید

  • دقیقا همینطوره

   5

   درس آیین دادرسی مدنی ۳ خیلی برای آزمون وکالت مهمه مخصوصا که اکثرا بچه ها این درصدشون تو این درس بالا نیست و فکر میکردم خیای سخت بشه یاد گرفت ولی با فهرست بندی مطالب تو ویدئو ها خیای مباحث واسم آسونتر شد توی دوره های آموزشی رسانا یکی جزای اختصاصی ۱ و یکی هم آیین دادرسی مدنی ۳ بهترین هست از نظر من

 3. منبع اصلی ویدئو دادرسی مدنی 3 آیا کتاب دکتر شمس هست ؟

  4

  منبه اصلی درسی آیین دادرسی مدنی برای همه دانشجویان رشته حقوق فکر میکنم کتاب دکتر عبد الله شمس باشه مطالب درسی هم تو ویدئو جلسات از روی کتاب دکتر عبد الله شمس هست ؟

 4. من دوره را خریداری کردم

  2

  لطفا راهنمایی کنید که ویدئو جلسات دادرسی مدنی ۳ از روی کتاب بنیادین دکتر شمس هست یا کتاب پیشرفته دکتر شمس
  تشکر

 5. یک پیشنهاد داشتم

  5

  لطفا برای دانشجویان حقوق یک قسمت اختصاص بدین که مثلا حقوق مدنی ۱ تا ۸ یکجا باشه یا آیین دادرسی ها جداگانه در یک قسمت دیگه باشه که برای هر درس نخواییم تو لیست دروس هی دنبال یک درس بگردیم

  • با سلام
   از بالای صفحه روی ایکون عکستان کلیک کنید به قسمت پیشخوان بروید هر دانشجو یک قسمت پیشخوان دارد که لیست دروس مربوط به دانشجو و آزمون هایی که دانشجو شرکت کرده و پرسش و پاسخ درسی و غیره در پیشخوان هر دانشجو قرار گرفته است
   موفق باشید

 6. تدریس عالی

  5

  جلسات ویدئو های آموزشی دادرسی مدنی ۳ را مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم چقدر حقوق شیرین هست واصلا خشک و بی روح نیست به شرط اینکه دانشجوی حقوق مطالب را درست بفهمد و یاد بگیرد مخصوصا درس آیین دادرسی مدنی ۳ که فکر میکردم درس بسیار سختی هست برایم خیلی لذت بخش شده واقعا تدریس این درس فوق العاده هست اینقدر استاد یک مطلب و تکرار می کند که کلا مطالب رو حفظ شدم بر عکس یکسری اساتید که حتی حوصله پاسخ دادن به دانشجوی حقوق را ندارند به نظر من اگر کسی ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ را مشاهده کند و قبول نشود واقعا باید از رشته حقوق خداحافظی کند تما مطالب کتاب دکتر شمس رو طبقه بندی شده و با مثال توضیح دادین اگر هم در آزمون قبول نشوم قطع شک ندارم مشکل از طرف خودم هست چون فکر نمی کنم تو آموزش رسانا واسه داوطلب کم گذاشته باشه سربلند و پیروز و باشید و آرزوی موفقیت دارم برای همه داوطلبان ازمون وکالت ۹۷

 7. تشکر از استاد

  4

  پیشنهادم در خصوص ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ هست تنها توصیه یا پیشنهادی که به داوطلبان حقوقی برای ازمون وکالت دارم این هست که اگر فکر می کنید با موسسه رفتن و کلاس می تونید تو این درس موفق بشین سخت در اشتباهین با این حجم مطالبی که من ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ دیدم اگه کسی بره موسسه و کلاس حضوری و اینها نه چیزی کسی بهش یاد میده نه اصلا فرصتش هست من نزدیک ۴۰ ساعت فقط ویدئو گوش کردم اونم روزی ۳ ساعت داشتم فکر میکردم تو موسسه اگر میرفتم همه این مباحث رو استاد چجوری میخواست با ۱ ساعت کلاس بهم درس بده تازه باید ۵ میلیون هزینه کنی آخرش هم هیچی حساب کردم ۱۳ روز وقت گذاشتم آیین دادرسی مدنی ۳ تمام شد عمرا نمی تونستم خودم اینطوری یاد بگیرم فقط خواهشی که دارم اگر مثل دروس دیگر تست های پایان فصل هم قرار بدین یعنی هر چی کتاب و جزوه و کتاب تست حقوقی دارم میریزم دور و فقط یک لپ تاب جلوم همین شاهکار کردین واقعا با این پلتفرم حقوق رسانا متشکرممممممممم

253 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi