تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 8
معرفی دوره آموزشی حقوق مدنی ۸ 00:00:00
فصل اول : در اخذ به شفعه (مواد 808 تا 824)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۸ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۸ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۸ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
فصل دوم : وصیت (مواد 825 تا 860)
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
فصل سوم : ارث (مواد 861 تا 949)
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۸ 00:15:00
پایان دوره آموزشی حقوق مدنی 8

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
253 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi