تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 5
معرفی دوره حقوق مدنی ۵ رایگان 00:15:00
فصل اول : نکاح (مواد 1034 تا 1132)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۵ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
فصل دوم : طلاق ( مواد 1133 تا 1157 )
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
فصل سوم : خانواده : ( مواد 1158 تا 1206 )
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۵ 00:15:00
پایان دوره آموزشی حقوق مدنی 5
254 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi