تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق مدنی 4
معرفی دوره حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
فصل اول : ایفای ناروا (مواد301تا307)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
فصل دوم : غصب (مواد 308 تا 327)
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
فصل سوم : اتلاف و تسبیب : (مواد 328 تا 335)
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۴ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
فصل چهارم : استیفاء (مواد 336 تا 337)
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۴ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۴ – پایان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 4

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
258 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi