تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی دوره حقوق مدنی 3
معرفی دوره حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : تعریف عقد و اقسام عقود (مواد 182 تا 189)
جلسه ۱ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق مدنی ۳ 00:00:00
فصل دوم : شرایط اساسی صحت معاملات (مواد 190 تا 218)
جلسه ۱۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق مدنی ۳ 00:14:00
جلسه ۱۵ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
فصل سوم : اثر معاملات (مواد 219 تا 231)
جلسه ۳۰ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهارم : معاملات فضولی (مواد 247 تا 263)
جلسه ۴۰ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
فصل پنجم : شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246)
جلسه ۴۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
فصل ششم : سقوط تعهدات (مواد 264 تا 300)
جلسه ۵۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق مدنی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق مدنی ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق مدنی 3

نقد و بررسی دوره

5

5
2 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها2
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
268 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi