تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق تجارت 3
معرفی دوره حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : شرکت های سهامی (مواد 1 تا 23)
جلسه ۱ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل دوم : سهام (مواد 24 تا 50)
جلسه ۱۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل سوم : اوراق قرضه (مواد 51 تا 71)
جلسه ۲۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
فصل چهارم : مجامع عمومی (مواد 72 تا106)
جلسه ۳۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل پنجم : هیات مدیره (مواد 107 تا 143)
جلسه ۵۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل ششم : بازرسان (مواد 144 تا 156)
جلسه ۶۵ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل هفتم : تغییرات در سرمایه (مواد 157 تا 198)
جلسه ۶۷ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
فصل هشتم : انحلال و تصفیه ( مواد 199 تا 242)
جلسه ۷۰ – حقوق تجارت ۳ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق تجارت ۳ رایگان 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق تجارت 3

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
  1. 5

    تجارت ۳ بسیار روان و عالی تدریس شد جلسات ۲۰ تا ۴۵ مافوق عالی

260 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi