تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی دوره حقوق جزای عمومی 3
معرفی دوره حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : جرائم اطفال و نوجوانان
جلسه ۱ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای عمومی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل دوم : سقوط مجازات
جلسه ۱۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل سوم : مرور زمان + شرایط توبه مجرم
جلسه ۳۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل چهارم : رفتادی مادی جرم + شرایط شروع به جرم + جرم محال و جرم عقیم
جلسه ۴۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل پنجم : مجازات شروع به جرم ، جرم محال و جرم عقیم و طبقه بندی جرائم
جلسه ۵۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل ششم : مباشر جرم ، شرکت در جرم ، مجازات مشارکت در جرم
جلسه ۷۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل هفتم : معاونت در جرم و مجازات معاون
جلسه ۸۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
فصل هشتم : مسئولیت کیفری
جلسه ۹۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای عمومی ۳ 00:00:00
پایان جسات آموزشی حقوق جزای عمومی 3

نقد و بررسی دوره

نامعلوم

0
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها0
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

247 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi