تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 3
معرفی دوره آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۳ رایگان 00:15:00
فصل اول : جرایم علیه امنیت داخلی کشور
جلسه ۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
فصل دوم : جرایم علیه امنیت خارجی کشور
جلسه ۱۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
فصل سوم : جرایم علیه آسایش عمومی
جلسه ۳۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای اختصاصی ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 3

نقد و بررسی دوره

5

5
1 رتبه ثبت شده
  • 5 ستاره ها1
  • 4 ستاره ها0
  • 3 ستاره ها0
  • 2 ستاره ها0
  • 1 ستاره ها0
  1. سلام

    5

    من دوره حقوق ثبت و آیین دادرسی کیفری ۱ و حقوق جزای اختصاصی ۳ را خریداری کردم دوره آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۳ واقعا عالی هست فقط در خصوص بقیه درس های حقوقی آیا میشود هزینه این ۳ تا درس را کم کنید و من بتوانم پکیج کل دروس را داشته باشم که نخواهم دوباره هزینه این ۳ تا درس را پرداخت نمایم

245 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi