تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 2
معرفی دوره آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلاهبرداری
جلسه ۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
فصل دوم : خیانت در امانت
جلسه ۵۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
فصل سوم : سرقت
جلسه ۸۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۰۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
فصل چهارم : صدور چک پرداخت نشدنی
جلسه ۱۱۱ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۲ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۳ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۴ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۵ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۶ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۷ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۸ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۱۹ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
جلسه ۱۲۰ – حقوق جزای اختصاصی ۲ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 2

نقد و بررسی دوره

4.2

4.2
6 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها3
 • 4 ستاره ها1
 • 3 ستاره ها2
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. تشکر برای شروع دوره جزای اختصاصی 2

  4

  ممنون استاد که دوره حقوق جزای اختصاصی ۲ رو شروع کردید انشا الله این دوره هم مثل دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ پر محتوا و کاربردی باشه

 2. سلام

  3

  ویدئو جلسات درسی ۶ تا ۹ حقوق جزای اختصاصی ۲ را که استاد تدریس کرده کی در سایت قرار میدین ؟

 3. ویدئو های جزای اختصاصی 2 تا کی تموم میشه

  5

  خواهشا جلسات رو زودتر قرار بدین من این ترم حقوق جزای اختصاصی هم دارم

 4. فهرست مطالب درس جزای اختصاصی 2

  3

  آیا تمام مطالب ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۲ بر اساس کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر صادقی هست تو فصل اول کلاهبرداری رو استاد دارن تدریس می کنن بقیه مباحث هم شامل میشود

 5. کامیار

  5

  سلام به نظر من فقط تدریس ویدئو های آموزشی حقوقی رسانا روی اصول و با برنامه هست و از همه مهمتر تمام تدریس دروس حقوقی کتاب محور هست مسلما اگر کسی پایه ضعیف داشته باشه و ویدئو ها رو ببینه اینقدر مطالب کتاب حقوق جزا براش شیرین میشه من فکر می کنم برای کسی که از پایه در حقوق جزا ضعیفه و میخاد شروع به یادگیری کنه واقعا تدریس حقوق جزای اختصاصی ۱ و ۲ محشرهههههه من هر چقدر از کتاب جزای اختصاصی ۱ ۲ دکتر صادقی خوندم کلی ابهام و مشکل داشتم ایول داره چون بعدا که به کتاب دکتر صادقی رجوع کنین همه مطالب براتون خیای آسون و شیرینه برای همین بهترین روش در آموزش رو رسانا داره چون تدریس کتابی هست و شما واقعا یک چیزی یاد میگیرید و گرنه اگه به استاد ما سر کلاس باشه که برامون قصه تعریف می کنه خدایی دمتون گرم

  • با سلام
   فراموش نکنید حتما برای کسب درصد بالا در آزمون وکالت بعد از مشاهده ویدئو جلسات درسی ، ویدئو های جمع بندی دروس حقوقی و ویدئو های پرسش و پاسخ حقوقی که شامل جمع بندی مباحث مهم حقوقی و نکات کلیدی و قوانین خاص میباشد را هم مشاهده نمایید قطعا درصد بالایی کسب خواهید کرد دوره های جمع بندی و پرسش و پاسخ هم در اواسط تیرماه شروع خواهد شد

 6. جزای اختصاصی 2

  5

  بسیار عالی با مثالهای فراوان. ممنون

248 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi