تلفن : 284296-021

ورود

برنامه درسی دوره

جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 1
معرفی دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : جنایات عمدی در جرائم علیه اشخاص
جلسه ۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل دوم : شرکت و معاونت در جنایت عمدی
جلسه ۲۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل سوم : جنایات شبه عمدی
جلسه ۴۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل چهارم : مجازات های اصلی ، تکمیلی و تبعی
جلسه ۵۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل پنجم : مجازات قصاص و شرایط اجرای آن و موانع و موارد سقوط قصاص
جلسه ۶۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل ششم : جنایات مادون نفس
جلسه ۷۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل هفتم : اثبات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
جلسه ۹۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
فصل هشتم : سایر جرایم علیه اشخاص
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای اختصاصی ۱ 00:00:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی 1

نقد و بررسی دوره

4.6

4.6
21 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها14
 • 4 ستاره ها6
 • 3 ستاره ها1
 • 2 ستاره ها0
 • 1 ستاره ها0
 1. سلام استاد

  5

  می خواستم تشکر کنم واقعا ویدئو جلسات آموزشی حقوق جزای اختصاصی ۱ عالی بود کاملا کاربردی و با مثال های متعدد کاملا روی درس حقوق جزای اختصاصی ۱ مسلط شدم لطفا دوره های آموزشی جزای اختصاصی ۲ و ۳ رو هم قرار بدین و اینکه آیا برای آزمون وکالت ۹۷ دوره های حقوق جزای اختصاصی ۲ و ۳ تمام میشود سپاس بیکران

  • قطعا همینطور خواهد بود جزای اختصاصی ۲ شروع شده و جزای اختصاصی ۳ هم تا پایان خرداد تمام میشود دلیل اینکه یک مقدار دیر دوره ها روی سایت قرار میگیرد حساسیت زیاد روی کیفیت ویدئو های آموزشی میباشد که انشا الله واقعا داوطلب از دوره رضایت کامل داشته باشد

 2. بسیار عالی و جامع

  5

  از دوره حقوق جزای اختصاصی یک کاملا راضی هستم ایا ویدئو جزای اختصاصی ۲ و ۳ را هم خودتان تدریس میفرمایید

 3. لطفا در دوره حقوق جزای اختصاصی 1 هم تست قرار دهید

  4

  به نظرم اگر در دوره ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی ۱ هم تست قرار بدهید دیگه هیچی کم نداره
  تشکر فراوان

 4. به نظر من بهترین دوره آموزشی همین ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی 1 هست

  5

  متشکرم از پلتفرم رسانا با دوره های آموزشی خیلی خوبش موفق باشید

 5. جای تشکر داره و من بهترین امتیاز رو به این دوره میدهم

  5

  به نظر من برای قبولی در آزمون وکالت ۹۷ اگر کسی وقت و انرژی بزاره و ویدئو های آموزشی حقوق جزا رو گوش کنه واقعا بالای ۹۰% میزنه من اصلا مسلط نبودم روی جزا و الان کاملا روی جزای اختصاصی ۱ مسلط هستم به نظرم بر عکس عده ای که فکر می کنند درس حقوق جزا درس سختی هست اصلا اینطوری نیست مشکل از بیان و تدریس هست واقعا سپاسگذارم فقط ای کاش تست هم اضافه میکردید به دوره

 6. سلام

  5

  با دیدگاه شما موافقم اگر مفهومی جزا را مطالعه کنیم درصد بالایی برای ازمون وکالت ۹۷ کسب خواهیم کردویدئو جلسات برای من واقعا آموزنده بود و جای تشکر داره

 7. در خصوص ازمون وکالت 97 سئوال داشتم

  5

  برای قبولی در آزمون وکالت با توجه به توضیحاتی که تو ویدئو جلسات حقوق جزا شده آیا منبع دیگری نیاز هست که بخونم یا فقط ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی را مشاهده کنم کافی هست در خصوص تست هم راهنمایی کنید که چه کتاب تستی بخرم که با سر فصل های ویدئو جلسات حقوق جزا یکی باشه ممنوم میشوم سریع پاسخ دهید

  • برای قبولی در آزمون وکالت ۹۷ با توجه به اینکه تمامی مطالب بصورت کتابی و دانشگاهی تدریس میشود نیازی به منبع دیگری ندارید و تست هم داخل دوره قرار میگیرد اما در صورت نیاز می توانید تست های نور محمد صبری برای جزای عمومی و اختصاصی رو تهیه فرمایید که با سر فصل های ویدئو های آموزشی حقوق جزا هماهنگ هست

 8. بهترین از دیدگاه من

  5

  من خیلی دوره های مختلفی رو دیده بودم هر کدام هم با قیمت های متفاوتی ولی متاسفانه فقط مطالب را بصورت کلی بیان می کنن ولی چند جلسه از ویدئو جلسات حقوق جزای اختصاصی رو دیدم واقعا برام جالب بود که مدرس با تمام انرژی مطالب رو بصورت کتابی تدریس می کنه و این خیلی عالیه که همه نکات تو ویدئو جلسات حقوق جزا اختصاصی بیان میشود و من به این دوره بالاترین امتیاز رو میدهم امیدوارم بقیه دوره های آموزشی رسانا هم همینطور باشه با کیفیت عالی

  • تلاش ما این هست که واقعا داوطلبی که هزینه می کند و با انگیزه درس میخواند به نتیجه دلخواه خود برسد برای همین اعتقاد ما در رسانا این هست یکبار برای همیشه باشد و کیفیت آموزش دوره های حقوقی بگونه ای باشد که داوطلبی که وقت صرف می کند نتیجه بگیرد در خصوص آموزش های دیگر و سی دی های حقوقی دیگر و غیره ….. را به نظر خود داوطلب واگذار می کنیم

 9. هر کسی تلاش کنه قطعا موفق میشود به امید موفقیت در آزمون وکالت 97

  5

  مهم فقط این هست که چه روشی رو انتخاب می کنید برای موفقیت در ازمون وکالت ۹۷ من خودم مخالف دوره های غیر حضوری بودم ولی واقعا در عمل دیدم امکان نداره با این این همه درس از صبح سر کلاس حاضر باشم و همش وقتم تلف میشد البته برای اونهایی که پایه قوی حقوقی دارند شاید خوب باشد ولی برای من این روش آموزش آنلاین رسانا خیلی بهتر بود

 10. نکته و تست حقوق جزای اختصاصی

  4

  سلام
  تو تلگرام اطلاع رسانی کرده بودید که درکنار ویدئو های آموزشی حقوق جزای اختصاصی دوره های نکته و تست هم قرار میدهید می خواستم بدانم همنجا داخل همین دوره قرار می دهید یا جداگانه نکته و تست حقوق جزا قرار میگیره

  • با سلام و احترام
   خیر دوره های نکته و تست حقوق جزا جداگانه در قسمت نکته و تست قرار گرفته است بعد از اتمام ویدئو های درسی می توانید دوره های نکته و تست را مشاهده نمایید که به میزان چشمگیری درصد شما را قطعا در آزمون وکالت افزایش خواهد داد مطمئن هستیم در خصوص کیفیت دوره های نکته و تست هم رضایت کامل را خواهید داشت

 11. ؟

  4

  من میتوانم هم برای ارشد حقوق و هم برای وکالت از دوره ها استفاده کنم و اینکه من تک درس خرید کردم ویدئو های آموزشی به گونه ای هست که هم قابل استفاده برای ارشد و آزمون وکالت باشد که نیازی به ۲ بار هزینه کردن جداگانه نداشته باشد

  • دوره های آموزشی رسانا بگونه ای تهیه شده که برای همه داوطلبان قابل استفاده باشد و نیازی به چند باز هزینه کردن نیست فقط در خصوص دروسی که مشترک نیست جداگانه می توانید هزینه کنید مگر اینکه دوره آموزشی کارشناسی حقوق را خریداری نمایید که دسترسی به همه دروس خواهید داشت برای آزمون وکالت ۹۷ و ارشد ۹۷ و فضاوت ۹۷ به همه دروس دسترسی خواهید داشت

 12. دانلود دوره

  3

  من میخوام دوره را بصورت آفلاین هم ببینم آیا امکانپذیر هست ؟

 13. چگونه می توانم دوره را تمید کنم ؟

  4

  با سلام من تک دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ رو خریداری کردم الان ۳ روز دیگر مدت اشتراک دوره ام تمام میشود آیا می توانم دوباره تمدید کنم

 14. من تک دوره درس جزای اختصاصی 1 را خرید کردم

  4

  میخواستم بررسی کنم ببین کیفیت آموزش دروس به چه صورتی هست الان دوره درسی جزای اختصاصی ۱ را مشاهده کردم و خیلی پر محتوا و عالی بود خواهشی که دارم این هست که در صورت امکان من کل دوره را خریداری کنم و هزینه این درس از من کسر شود که متحمل هزینه بیشتر نشوم سپاسگذار خواهم بود اگر راهنمایی کنید

 15. پرسش و پاسخ درسی

  5

  من دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ را خریداری کردم فقط من از کجا می توانم سئوالات درسیم را از استاد بپرسم و امتیازم هم به نقد و بررسی دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ نمره کامل ۵ هست امیدوارم بتوانم با ویدئو های آموزشی رسانا به نتیجه دلخواهم برسم فقط سئوال من را لطفا پاسخ دهید

 16. بهترین تدریس حقوق جزای اختصاصی 1

  5

  تشکر میکنم بابت دوره حقوق جزای اختصاصی ۱ واقعا نحوه تدریس استاد بگونه ای هست که علاقه من واقعا به گرایش ارشد جزا خیلی بیشتر شده میخواستم بدونم آخرین رتبه جزا و جرم شناسی برای قبولی در دانشگاه سراسری باید چند باشه؟ چون واقعا به این گرایش علاقمند شدم و در خصوص دانشگاه هم اگر شاغل باشم و بخوام دانشگاه پیام نور شرکت کنم توصیه می کنید برای گرایش ارشد حقوق جزا برای پیام نور یا خیر ؟ و اینکه اگر من پکیج دوره ارشد حقوق جزا را بخواهم به چه صورتی خواهد بود ؟ ایا همه دروس به با همین کیفیت عالی تدریس شده برای ارشد جزا ؟ سپاس از مجموعه آموزشی رسانا که واقعا در آموزش حقوق حرف اول رو میزنید تشکر

  • برای گرایش ارشد حقوق جزا ۶ دوره حقوق جزا که شامل ۳ دوره حقوق جزای عمومی و ۳ دوره حقوق جزای اختصاصی میباشد را اگرمشاهده نمایید قطعا بالای ۷۰% به سئوالات ارشد حقوق جزا پاسخ خواهید داد و با دوره متون حقوقی ۱ تا ۳ نیز اگر بصورت کامل همه مباحث متون حقوقی را مشاهده نمایید با ویدئو های متون حقوقی رسانا ۹۰% به بالا به سئوالات پاسخ خواهید داد سئوالات آزمون ارشد امسال را مشاهده نمایید و با ویدئو جلسات تطبیق دهید موفق باشید

 17. واقعا دوره های آموزشی حقوق رسانا عالی هست متشکرم

  5

  به نظرم بهترین روش آموزشی برای قبولی در آزمون وکالت فقط مجموعه آموزشی رسانا هست به سئوالات آزمون وکالت ۹۷ و ۹۶ و ۹۵ و ۹۴ اگر دقت کنید و نگاه کنید تمامی سئوالات وکالت تو ویدئو جلسات درسی گفته شده من برای همین پلتفرم رسانا را انتخاب کردم چون از سال ۹۴ تمامی سئوالات رو تطبیق دادم با ویدئو جلسات و انصافا تمامی مطالب مهم حقوقی تو ویدئو جلسات گفته شده ممنون ازدوره های محشره مجموعه رسانا و تشکر از پلتفرم آموزش حقوق رسانا

  • با سلام و تشکر از نظرات شما
   خانم قمی بهترین ملاک همین هست و خوشحالیم که رضایت شما را بهمراه داشته است انشا الله بزودی دوره های نکته و تست حقوقی هم اضافه میشود که کمک خواهد کرد درصد های شما به بالای ۶۰ % برسد و برای امسال مسائل کاربردی حقوقی هم به پلتفرم رسانا اضافه خواهد شد که اگر امسال در آزمون وکالت سهمیه مسئله های حقوقی و کیفری زیاد شود دچار استرس نشوید. در دوره های مسائل کاربردی حقوقی و کیفری تمرکز برای حل مسائل حقوقی و کیفری از هر مبحث از کتاب های حقوقی شما خواهد بود که با نحوه حل مسائل حقوقی هم آشنا شوید

 18. با دیدگاه شما موافقم پلتفرم رسانا واقعا تحولی نوین برای قبولی در آزمون وکالت هست

  5

  منم دقیقا همین روش رو امتحان کردم به نظرم برای اینکه ببینید با چه موسسه ای شانس بیشتری برای قبولی در آزمون وکالت را دارید باید یک دوره آموزشی رو تطبیق بدید با سئوالات آزمون وکالت متوجه خواهید شد که واقعا ۷۰ تا ۸۰% سئوالات از ویدئو ها آموزشی هست و اینکه باید بررسی کنید که ایا مطالب اون کتاب یا سی دی بدرد شما میخوره یا نه و واقعا من هم موافقم در حال حاظر تنها شیوه و روشی که میشه باهاش در آزمون وکالت موفق شد شیوه پلتفرم رسانا هست چون همه اساتید موسسات هم میگن برای قبولی در آزمون وکالت باید وقت داشته باشید و منابع اصلی که به نظرم با روش رسانا شانس قبولی تو آزمون وکالت خیلی زیاد هست الان دیگه باید از روش های جدید استفاده کرد همنطور که از گوشی های جدید استفاده می کنیم از ماشین های جدید استفاده می کنیم روش قبولی هم به نظرم باید با روش های جدید آموزشی باشه همین ترافیک کلی ادمو خسته می کنه من چجوری قبول بشم وقتی توانی واسه درس خوندن دیگه ندارم به نظرم باید کیفیت آموزش بالا بره و استفاده از سیستم های نوین جایگزین بشه

  • جناب غفاری فرمایش شما کاملا صحیح است با استفاده از پلتفرم رسانا و روش نوین رسانا شانس قبولی بیشتری در آزمون وکالت خواهید داشت امروزه اکثرا ما کارهای خودمان را با روش های نوین انجام میدهیم از پرداخت قبض گرفته تا امور دیگر …. راه دوری نرویم همین چند سال پیش برای پرداخت قبض آب و برق باید با مراجعه حضوری در بانک انجام میشد چند ساعت وقت شما تلف میشد برای پرداخت یک قبض آب و برق ولی الان ظرف چند ثانیه این عملیات انجام می شود پلتفرم هم دقیقا همین نقش را دارد جلوی هدر رفتن وقت شما را میگیرد و آموزش با کیفیت بالاتری ارائه میشود پس قطعا شانس بالاتری هم در قبولی در آزمون های حقوقی خواهید داشت

 19. جناب حسنی منم همین کار رو انجام دادم

  5

  اکانت دوره کارشناسی حقوق رو بگیرید هم در یادگیری و یادآوری مطالب درسی حقوق به شما کمک میکنه، من خودم از این پک کارشناسی حقوق استفاده میکنم. هم نمره های دانشگاهم بهتر شدن هم برای آزمون های قضاوت و ارشد که میخوام بلافاصله بعد از تموم شدن درسم قبول بشم کمکم میکنه
  من امتحان کردم خیلی هم راضی ام ، هیچ کتابی هم نمیخواد بخری فقط ویدیوها رو گوش بده جایی هم که لازم بود مواد قانون رو بخون از همه مهم تر اینه سوال داشتی راحت به استاد دسترسی داری تو قسمت پرسشو پاسخ سئوالتون رو بپرسین به نظرم اگه شما مثل من پک کارشناسی حقوق را بگیرید هم تو دوره کارشناسی مشکلی نخواهید داشت هم دیگه نیازی به هزینه دوباره برای وکالت و ارشد ندارید

 20. کیانوش شیروانی...جزا اختصاصی1

  5

  بسیار عالی روان با مثال فراوان.تشکر

253 دانشجو ثبت نام کرد
logo-samandehi