نام آموزش : آیین دادرسی مدنی ۳

تعداد جلسات : ۱۵۳ جلسه

 مدت زمان دوره : ۳۹ ساعت

 نوع آموزش : آموزش ویدئویی (کیفیت HD)

آزمون درسی : پایان هر فصل

پرسش و پاسخ : پایان هر جلسه درسی

آنلاین : رایانه / همراه / تبلت / لپ تاب

آفلاین : دریافت لینک دانلود دوره آموزشی

راهنما : چگونه در دوره شرکت کنم ؟ کلیک کنید

آنچه با مشاهده این دوره آموزشی خواهید آموخت

شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث جلد سوم کتاب آیین دادرسی مدنی ۳ دکتر عبد الله شمس میباشد   در این دوره آموزشی از ابتدا با انواع احکام و انواع قرار ها آشنا خواهیم شد سپس به طرق شکایت از آراء خواهیم پرداخت و در نهایت مبحث داوری به عنوان آخرین مبحث کتاب دادرسی مدنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . تمامی مباحث کتاب شما بصورت نکته به نکته و درس به درس در ویدئو ها برای شما توضیح داده شده است .   تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی آیین دادرسی مدنی 3
معرفی دوره دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل اول : ادله اثبات دعوا (مواد 194 تا 201)
جلسه ۱ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل دوم : اقرار (مواد 202 تا 205)
جلسه ۲ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سوم : اسناد (مواد 206 تا 228)
جلسه ۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهارم : گواهی (مواد 229 تا 248)
جلسه ۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پنجم : سوگند (مواد 279 تا 289)
جلسه ۱۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل ششم : معاینه و تحقیق محل (مواد 248 تا 256)
جلسه ۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۸ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل هفتم : کارشناسی (مواد 257 تا 269)
جلسه ۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۲۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هشتم : نیابت قضایی (مواد 290 تا 294)
جلسه ۲۸ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نهم : امارات و انواع آن
جلسه ۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۳ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل دهم : سازش (مواد 178 تا تا 193)
جلسه ۳۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۶ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل یازدهم : رای و تصمیمات قضایی
جلسه ۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۲ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل دوازدهم : حکم و انواع آن
جلسه ۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل سیزدهم : قرار و انواع آن
جلسه ۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۷ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل چهاردهم : انواع طرق شکایت از آراء
جلسه ۵۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۵۸ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۵۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل پانزدهم : واخواهی (مواد 305 تا 309)
جلسه ۶۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۲ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۶۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل شانزدهم : تجدیدنظر خواهی (مواد 326 تا 365)
جلسه ۶۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۶۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۷۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۰ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۸۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۸۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۰ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
فصل هفدهم : فرجام خواهی (مواد 366 تا 416)
جلسه ۹۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۵ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۹۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۷ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۹۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۹۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۰۹ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل هجدهم : اعاده دادرسی (مواد 426 تا 441)
جلسه ۱۱۴ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۶ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۱۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۱۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۷ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۲۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۲۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۰ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل نوزدهم : اعتراض ثالث (مواد 417 تا 425)
جلسه ۱۳۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۴ – دادرسی مدنی ۳رایگان 00:15:00
جلسه ۱۳۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۳۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیستم : داوری (مواد 454 تا 501)
جلسه ۱۴۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۴ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۵ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۶ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۷ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۸ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۴۹ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
فصل بیست و یکم : خسارات دادرسی ( مواد 502 تا 529)
جلسه ۱۵۰ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۱ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۲ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
جلسه ۱۵۳ – دادرسی مدنی ۳ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی آیین دادرسی مدنی 3

نقد و بررسی دوره

4.3

4.3
9 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها5
 • 4 ستاره ها3
 • 3 ستاره ها0
 • 2 ستاره ها1
 • 1 ستاره ها0
 1. خسته نباشید استاد

  5

  واقعا دوره آموزش خیلی خوبی بود واقعا تازه متوجه شدم دادسی مدنی یعنی چی ؟ خسته نباشید و ای کاش تو دانشگاه هم به این صورت تدریس میشد این دروس

 2. یکی از بهترین دوره ها به نظرم همین ویدئو آموزشی دادرسی مدنی 3 هست

  5

  واقعا دوره کاملا کاربردی و مفهومی هست و روی مطالب ویدئو های آموزشی دادرسی ۳ کاملا مسلط میشوید

  • دقیقا همینطوره

   5

   درس آیین دادرسی مدنی ۳ خیلی برای آزمون وکالت مهمه مخصوصا که اکثرا بچه ها این درصدشون تو این درس بالا نیست و فکر میکردم خیای سخت بشه یاد گرفت ولی با فهرست بندی مطالب تو ویدئو ها خیای مباحث واسم آسونتر شد توی دوره های آموزشی رسانا یکی جزای اختصاصی ۱ و یکی هم آیین دادرسی مدنی ۳ بهترین هست از نظر من

 3. منبع اصلی ویدئو دادرسی مدنی 3 آیا کتاب دکتر شمس هست ؟

  4

  منبه اصلی درسی آیین دادرسی مدنی برای همه دانشجویان رشته حقوق فکر میکنم کتاب دکتر عبد الله شمس باشه مطالب درسی هم تو ویدئو جلسات از روی کتاب دکتر عبد الله شمس هست ؟

 4. من دوره را خریداری کردم

  2

  لطفا راهنمایی کنید که ویدئو جلسات دادرسی مدنی ۳ از روی کتاب بنیادین دکتر شمس هست یا کتاب پیشرفته دکتر شمس
  تشکر

 5. یک پیشنهاد داشتم

  5

  لطفا برای دانشجویان حقوق یک قسمت اختصاص بدین که مثلا حقوق مدنی ۱ تا ۸ یکجا باشه یا آیین دادرسی ها جداگانه در یک قسمت دیگه باشه که برای هر درس نخواییم تو لیست دروس هی دنبال یک درس بگردیم

  • با سلام
   از بالای صفحه روی ایکون عکستان کلیک کنید به قسمت پیشخوان بروید هر دانشجو یک قسمت پیشخوان دارد که لیست دروس مربوط به دانشجو و آزمون هایی که دانشجو شرکت کرده و پرسش و پاسخ درسی و غیره در پیشخوان هر دانشجو قرار گرفته است
   موفق باشید

 6. تدریس عالی

  5

  جلسات ویدئو های آموزشی دادرسی مدنی ۳ را مشاهده کردم به این نتیجه رسیدم چقدر حقوق شیرین هست واصلا خشک و بی روح نیست به شرط اینکه دانشجوی حقوق مطالب را درست بفهمد و یاد بگیرد مخصوصا درس آیین دادرسی مدنی ۳ که فکر میکردم درس بسیار سختی هست برایم خیلی لذت بخش شده واقعا تدریس این درس فوق العاده هست اینقدر استاد یک مطلب و تکرار می کند که کلا مطالب رو حفظ شدم بر عکس یکسری اساتید که حتی حوصله پاسخ دادن به دانشجوی حقوق را ندارند به نظر من اگر کسی ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ را مشاهده کند و قبول نشود واقعا باید از رشته حقوق خداحافظی کند تما مطالب کتاب دکتر شمس رو طبقه بندی شده و با مثال توضیح دادین اگر هم در آزمون قبول نشوم قطع شک ندارم مشکل از طرف خودم هست چون فکر نمی کنم تو آموزش رسانا واسه داوطلب کم گذاشته باشه سربلند و پیروز و باشید و آرزوی موفقیت دارم برای همه داوطلبان ازمون وکالت ۹۷

 7. تشکر از استاد

  4

  پیشنهادم در خصوص ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ هست تنها توصیه یا پیشنهادی که به داوطلبان حقوقی برای ازمون وکالت دارم این هست که اگر فکر می کنید با موسسه رفتن و کلاس می تونید تو این درس موفق بشین سخت در اشتباهین با این حجم مطالبی که من ویدئو جلسات آموزشی دادرسی مدنی ۳ دیدم اگه کسی بره موسسه و کلاس حضوری و اینها نه چیزی کسی بهش یاد میده نه اصلا فرصتش هست من نزدیک ۴۰ ساعت فقط ویدئو گوش کردم اونم روزی ۳ ساعت داشتم فکر میکردم تو موسسه اگر میرفتم همه این مباحث رو استاد چجوری میخواست با ۱ ساعت کلاس بهم درس بده تازه باید ۵ میلیون هزینه کنی آخرش هم هیچی حساب کردم ۱۳ روز وقت گذاشتم آیین دادرسی مدنی ۳ تمام شد عمرا نمی تونستم خودم اینطوری یاد بگیرم فقط خواهشی که دارم اگر مثل دروس دیگر تست های پایان فصل هم قرار بدین یعنی هر چی کتاب و جزوه و کتاب تست حقوقی دارم میریزم دور و فقط یک لپ تاب جلوم همین شاهکار کردین واقعا با این پلتفرم حقوق رسانا متشکرممممممممم

135 دانشجو ثبت نام کرد

نقد و بررسی دوره

 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام درخصوص پکیج سردفتری با واحد ثبت نام داخلی ۱ تماس حاصل فرمایید شما را راهنمایی خواهند کرد تمام دروس اصلی شما برای آزمون سردفتری امسال در ویدئو جلسات رسانا هست فقط ادبیات و معارف در پلتفرم رسانا موجود نیست در خصوص حقوق ثبت کاملترین دوره حقوق ثبت در حال تدریس میباشد که شامل حقوق ثبت املاک و حقوق ثبت اسناد و تمامی قوانین و آیین نامه ها و نظرات مشورتی خواهد بود
  رسانا
 • آموزش حقوق مدنی ۶

  متاسفانه بعضی از داوطلبان آزمون وکالت برای هر چیزی کلی هزینه میکنند جز آموزش !!! بهترین تلفن همراه و بهترین غذا و بهترین پوشاک و غیره که خیلی از این موارد یکبار مصرف هستند اما برای آموزش که آینده و زندگی داوطلب مخصوصا داوطلبان وکالت به ان وابسته هست هزینه نمی کنند در نهایت بعد ۳ یا ۴ سال از این رشته خارج میشوند در هر صورت خود داوطلب باید اولویت های زندگی خودش را تشخیص دهد بالاخره تفاوت یک وکیل موفق با یک وکیل ناموفق از همین جا شروع میشود ( قدرت تشخیص ) اینکه چه چیزی الان اولویت برای من است پوشاک ؟ تلفن همراه ؟ یا قبولی در ازمون وکالت در هر صورت خودشان ضرر می کنند به ما ضرری نمیرسد چون داوطلبانی هم هستند که برای موفقیت و آینده خودشان هم هزینه می کنند هم در کنار هزینه کردن تلاش و کوشش هم می کنند والا من ۱۰ میلیون هم هزینه کنم اما بدون تلاش هیچ نتیجه ای بدست نمی آید در خصوص منابع آموزشی ۱- ویدئو های آموزشی ۲- ویدئو های آموزشی ینکته و تست و جمع بندی ۳- ویدئو های مسائل کاربردی در نهایت اگر وقت داشتید خلاصه ها و نت برداری هایتان را مرور کنید کافیست و زیاد کردن منابع مثل زیاد کردن وزنه برای وزنه بردار هست که آنوقت ممکن است هیچ وقت نتوانید وزنه را بلند کنید موفق باشید
  رسانا
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  جناب غفاری فرمایش شما کاملا صحیح است با استفاده از پلتفرم رسانا و روش نوین رسانا شانس قبولی بیشتری در آزمون وکالت خواهید داشت امروزه اکثرا ما کارهای خودمان را با روش های نوین انجام میدهیم از پرداخت قبض گرفته تا امور دیگر .... راه دوری نرویم همین چند سال پیش برای پرداخت قبض آب و برق باید با مراجعه حضوری در بانک انجام میشد چند ساعت وقت شما تلف میشد برای پرداخت یک قبض آب و برق ولی الان ظرف چند ثانیه این عملیات انجام می شود پلتفرم هم دقیقا همین نقش را دارد جلوی هدر رفتن وقت شما را میگیرد و آموزش با کیفیت بالاتری ارائه میشود پس قطعا شانس بالاتری هم در قبولی در آزمون های حقوقی خواهید داشت
  رسانا
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  با سلام و تشکر از نظرات شما خانم قمی بهترین ملاک همین هست و خوشحالیم که رضایت شما را بهمراه داشته است انشا الله بزودی دوره های نکته و تست حقوقی هم اضافه میشود که کمک خواهد کرد درصد های شما به بالای ۶۰ % برسد و برای امسال مسائل کاربردی حقوقی هم به پلتفرم رسانا اضافه خواهد شد که اگر امسال در آزمون وکالت سهمیه مسئله های حقوقی و کیفری زیاد شود دچار استرس نشوید. در دوره های مسائل کاربردی حقوقی و کیفری تمرکز برای حل مسائل حقوقی و کیفری از هر مبحث از کتاب های حقوقی شما خواهد بود که با نحوه حل مسائل حقوقی هم آشنا شوید
  رسانا
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  برای گرایش ارشد حقوق جزا ۶ دوره حقوق جزا که شامل ۳ دوره حقوق جزای عمومی و ۳ دوره حقوق جزای اختصاصی میباشد را اگرمشاهده نمایید قطعا بالای ۷۰% به سئوالات ارشد حقوق جزا پاسخ خواهید داد و با دوره متون حقوقی ۱ تا ۳ نیز اگر بصورت کامل همه مباحث متون حقوقی را مشاهده نمایید با ویدئو های متون حقوقی رسانا ۹۰% به بالا به سئوالات پاسخ خواهید داد سئوالات آزمون ارشد امسال را مشاهده نمایید و با ویدئو جلسات تطبیق دهید موفق باشید
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام 5

  سلام خدا قوت خواهش میکنم کمک کنید. برای آزمون سر دفتری میخوام شرکت کنم. نمیدونم چطوری برنامه بریزم فکر میکنم وقتامو خیلی از دست دادم استرس دارم از کجا و چطوری شروع کنم خیلی نگرانم ..... من ۳ تا درس اصلی برای ازمون سر دفتری را خریداری کردم دیدم خیلی جالب و کامل هست سیستم پلتفرم حقوق رسانا چه جالبه و برنامه ریزی داره فکر میکنم خوب باشه که قشنگ تحت کنترل پشتیبان درس بخونیم. فقط دروس دیگر را باید از قسمت پنل کاربری خریداری نمایم برای شرکت در آزمون سر دفتری یا خیر ؟ چون تو سایت پکیج سر دفتری را اعلام نکردید لطفا راهنمایی کنید که پکیج سر دفتری رو چگونه می توانم تهیه کنم
  دانیال حکمت
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  جناب حسنی منم همین کار رو انجام دادم 5

  اکانت دوره کارشناسی حقوق رو بگیرید هم در یادگیری و یادآوری مطالب درسی حقوق به شما کمک میکنه، من خودم از این پک کارشناسی حقوق استفاده میکنم. هم نمره های دانشگاهم بهتر شدن هم برای آزمون های قضاوت و ارشد که میخوام بلافاصله بعد از تموم شدن درسم قبول بشم کمکم میکنه من امتحان کردم خیلی هم راضی ام ، هیچ کتابی هم نمیخواد بخری فقط ویدیوها رو گوش بده جایی هم که لازم بود مواد قانون رو بخون از همه مهم تر اینه سوال داشتی راحت به استاد دسترسی داری تو قسمت پرسشو پاسخ سئوالتون رو بپرسین به نظرم اگه شما مثل من پک کارشناسی حقوق را بگیرید هم تو دوره کارشناسی مشکلی نخواهید داشت هم دیگه نیازی به هزینه دوباره برای وکالت و ارشد ندارید
  نازنین مختاری
 • آموزش حقوق مدنی ۶

  با سلام و خدا قوت 5

  من تک دوره حقوق مدنی ۶ را خریداری کردم و خوشحالم که از خریدم منصرف نشدم چون متاسفانه مجموعه های آموزشی حقوقی زیادی تو بازار وجود دارد که هیچکدومش مناسب نبود و واقعا گول قیمتش رو خوردم و فکر کردم با این هزینه کم مطالب آموزشی را یاد خواهم گرفت اما اصلا اینطور نیست واقعا با اینکه دوره قیمتش گران هست ولی ارزششو داره که یکبار یک مطالب را درست یاد بگیری من میخوام آزمون وکالت شرکت کنم آیا درس های دیگه هم در رسانا به همین روش تدریش شده هست ؟ اگر پاسخ مثبت هست من بقیه دروس رو هم خریداری کنم چون من کلا گیج شدم در مورد منابع کتاب های درسی هر کسی یک منبع رو پیشنهاد میده اینکه چی بخونم و از کجا شروع کنم!!! آیا لازمه غیر از ویدئو های آموزشی حقوق از منابع دیگری هم استفاده کنم یا خیر لطفا دوستان راهنمایی کنند
  شاهین ثابتی
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  با دیدگاه شما موافقم پلتفرم رسانا واقعا تحولی نوین برای قبولی در آزمون وکالت هست 5

  منم دقیقا همین روش رو امتحان کردم به نظرم برای اینکه ببینید با چه موسسه ای شانس بیشتری برای قبولی در آزمون وکالت را دارید باید یک دوره آموزشی رو تطبیق بدید با سئوالات آزمون وکالت متوجه خواهید شد که واقعا ۷۰ تا ۸۰% سئوالات از ویدئو ها آموزشی هست و اینکه باید بررسی کنید که ایا مطالب اون کتاب یا سی دی بدرد شما میخوره یا نه و واقعا من هم موافقم در حال حاظر تنها شیوه و روشی که میشه باهاش در آزمون وکالت موفق شد شیوه پلتفرم رسانا هست چون همه اساتید موسسات هم میگن برای قبولی در آزمون وکالت باید وقت داشته باشید و منابع اصلی که به نظرم با روش رسانا شانس قبولی تو آزمون وکالت خیلی زیاد هست الان دیگه باید از روش های جدید استفاده کرد همنطور که از گوشی های جدید استفاده می کنیم از ماشین های جدید استفاده می کنیم روش قبولی هم به نظرم باید با روش های جدید آموزشی باشه همین ترافیک کلی ادمو خسته می کنه من چجوری قبول بشم وقتی توانی واسه درس خوندن دیگه ندارم به نظرم باید کیفیت آموزش بالا بره و استفاده از سیستم های نوین جایگزین بشه
  سید امیر غفاری
 • آموزش جزای اختصاصی ۱

  واقعا دوره های آموزشی حقوق رسانا عالی هست متشکرم 5

  به نظرم بهترین روش آموزشی برای قبولی در آزمون وکالت فقط مجموعه آموزشی رسانا هست به سئوالات آزمون وکالت ۹۷ و ۹۶ و ۹۵ و ۹۴ اگر دقت کنید و نگاه کنید تمامی سئوالات وکالت تو ویدئو جلسات درسی گفته شده من برای همین پلتفرم رسانا را انتخاب کردم چون از سال ۹۴ تمامی سئوالات رو تطبیق دادم با ویدئو جلسات و انصافا تمامی مطالب مهم حقوقی تو ویدئو جلسات گفته شده ممنون ازدوره های محشره مجموعه رسانا و تشکر از پلتفرم آموزش حقوق رسانا
  شبنم قمی

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

اگر دانشجوی حقوق هستید شما می توانید از ترم اول دانشگاه در رشته حقوق تمامی دروس اصلی خود را با ویدئو های آموزشی رسانا مشاهده نمایید. تدریس ویدئو های آموزشی کارشناسی حقوق برای تمامی دانشجویان پیام نور ، دانشجویان مجازی ، آزاد ، و سراسری و غیر انتفاعی تهیه شده است

با استفاده از پلتفرم رسانا ، تمامی دانشجویان رشته حقوق میتوانند با استفاده از ویدئو های آموزشی رسانا دوره کارشناسی حقوق را با معدل بسیار بالا سپری نمایند

دانشجویان رشته حقوق با ویدئو های آموزشی رسانا نیازی به حضور در کلاس های درس دانشگاه نخواهند داشت و میتوانند با آمادگی کامل فقط در آزمون های پایان ترم شرکت نمایند

با استفاده از پلتفرم رسانا هر دانشجو می تواند با معدل بالا هر ترم 24 واحد بگیرید و فقط با مشاهده ها ویدئو های درسی به سرعت دوره کارشناسی را به پایان برساند و برای آزمون های حقوقی آماده شود

در پلتفرم رسانا تدریس کلیه دروس حقوقی از روی منابع اصلی کتاب های حقوقی شما میباشد بنابراین دیگر نیازی به خرید کتاب های حقوقی ندارید و در پایان ویدئو جلسات درسی آزمون های تستی قرار گرفته است که با شرکت در آزمون های تستی نیز برای آزمون پایان ترم خود آماده خواهید شد . با استفاده از پلتفرم رسانا فقط یکبار برای 8 ترم خود هزینه خواهید کرد و هیچ هزینه دیگری نخواهید داشت.

دوره آموزشی وکالت

پلتفرم رسانا برای داوطلبان آزمون وکالت بر اساس 2 دوره آموزشی متفاوت طراحی شده است 1- دوره آموزشی مقدماتی وکالت : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی ضعیفی دارند یا در دوران دانشگاه مطالب حقوقی را بخوبی یاد نگرفته اند برای این داوطلبان کل دوره آموزشی حقوق از صفر تا صد در ویدئو جلسات دوره وکالت تدریس شده است – 2 دوره آموزشی پیشرفته حقوق : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی قوی دارند اما نیاز به یادگیری نکات مهم و کلیدی برای کسب درصد بالا در آزمون وکالت دارند توسط پلتفرم رسانا طراحی شده است

داوطلب دیگر نیازی به حضور در کلاس و موسسه ندارد و فقط کافیست روزانه چند ساعتی را در خانه یا محل کار خود اختصاص به مشاهده ویدئو جلسات درسی نماید. یعنی روزانه 6 ساعت داوطلب وقت خود را فقط در مسیر رفت و آمد به موسسه هدر میدهد که دیگر بجای این  6ساعت فقط ویدئو جلسات درسی را در خانه یا محل کار خود  مشاهده می نماید و این یعنی روزانه 6 ساعت از داوطلبی که موسسه میرود جلوتر خواهد بود. 

با استفاده از پلتفرم رسانا داوطلب فقط هزینه اشتراک استفاد از خدمات پلتفرم را پرداخت می نماید بنابراین دیگر هزینه رفت و آمد و هزینه خرید کتاب و جزوه و منابع دیگر را نخواهید داشت یعنی هزینه درس خواندن با پلتفرم رسانا 1/3 هزینه موسسه و کلاس های حضوری خواهد بود . فقط کافیست هزینه ایاب و ذهاب روزانه + هزینه موسسه + هزینه جزوات آموزشی که از موسسه باید خریداری نمایید را محاسبه نمایید تا خودتان بهتر متوجه شوید. در ضمن فراموش نکنید که هزینه ای که بابت موسسه پرداخت می کنید فقط برای یکسال خواهد بود و در صورت عدم قبولی دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید در صورتیکه در پلتفرم رسنا یکبار برای همیشه هزینه می نمایید و فقط حق اشتراک سالانه پرداخت می کنید. 

در موسسه و کلاس های آموزشی بدلیل اینکه محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد امکان تدریس همه مطالب درسی برای داوطلبان وجود ندارد اما در پلتفرم رسانا استاد بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی تمامی کتاب های درسی و منابع اصلی دوره وکالت را بصورت کامل تدریس می نماید

در موسسات آموزشی و کلاس های حضوری همانند دانشگاه امکان پرسش و پاسخ بین دانشجو و استاد معمولا وجود ندارد و اگر هم سئوالی باشد سهم هر داوطلب در کلاس های حضوری فقط یک سئوال خواهد بود در حالیکه در پلتفرم هیچگونه محدودیت پرسش و پاسخ وجود ندارد و داوطلب در 24 ساعت شبانه روز می تواند سئوالات درسی خود را مطرح نماید

پلتفرم آموزش رسانا : تلفن : 284296-021