نام آموزش : حقوق جزای عمومی ۱

تعداد جلسات : ۱۰۶ جلسه

 مدت زمان دوره : ۲۷ ساعت

 نوع آموزش : آموزش ویدئویی

آزمون درسی : پایان هر فصل

پرسش و پاسخ : پایان هر جلسه درسی

آنلاین : رایانه / همراه / تبلت / لپ تاب

آفلاین : دریافت لینک دانلود دوره آموزشی

راهنما : چگونه در دوره شرکت کنم ؟ کلیک کنید

آنچه با مشاهده این دوره آموزشی خواهید آموخت

شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق جزای عمومی ۱ میباشد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تهیه شده است. از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق جزا منطبق بودن ویدئو ها با مواد قانون جدید مجازات اسلامی میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق جزای عمومی 1
معرفی دوره حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات حقوق جزای عمومی
جلسه ۱ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل اول – حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل دوم : تحولات تاریخی حقوق جزا
جلسه ۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:12:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل سوم : مکاتب تاریخی حقوق جزا
جلسه ۱۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل دوم – حقوق جزای عمومی ۱ 00:20:00
فصل چهارم : قانونی بودن جرائم و مجازات ها
جلسه ۲۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل سوم + چهارم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل پنجم : قلمرو قوانین در مکان مواد (۱ تا ۱۰ )
جلسه ۳۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل پنجم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل ششم : قلمرو قوانین در زمان مواد (۱۰ تا ۱۲ )
جلسه ۴۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل ششم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل هفتم : زوال عنصر قانونی الف - اضطرار
جلسه ۵۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل هفتم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل هشتم : زوال عنصر قانونی ب - حکم قانون
جلسه ۵۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
آزمون پایان فصل هشتم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل نهم : زوال عنصر قانونی ج - رضایت مجنی علیه
جلسه ۶۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
آزمون پایان فصل نهم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل دهم : زوال عنصر قانونی د - دفاع مشروع
جلسه ۷۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل دهم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل یازدهم : عنصر مادی جرم - مسیر فعل مجرمانه
جلسه ۸۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل دوازدهم : عملیات مقدماتی + شروع به جرم + جرم تام + اقدامات بی بهره
جلسه ۹۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل سیزدهم : عنصر روانی جرم
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای عمومی 1

نقد و بررسی دوره

4

4
12 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها6
 • 4 ستاره ها1
 • 3 ستاره ها4
 • 2 ستاره ها1
 • 1 ستاره ها0
 1. خسته نباشید استاد

  5

  واقعا اینقدر خوب تدریس کردین که حتی مبحث مکاتب رو که هیچ جا من ندیدم تدریس کنن شما تدریس کردین یعنی واقعا فکر می کنم با دوره های آموزشی رسانا و کمک شما اساتید گرامی بتونم معدل ۲۰ بگیرم از دانشگاه و اماده بشم برای آزمون وکالت

 2. راهنمایی لطفا

  3

  من میخوام همینطور که ویدئو های آموزشی جزای عمومی رو نگاه می کنم از روی کتاب هم مطالب رو مشخص کنم چون خیلی کند می نویسم و اینطوری عقب میفتم از چه کتابی در ویدئو های آموزشی جزا استفاده شده هست

  • منابعی که در ویدئو جلسات آموزش حقوق جزای عمومی ۱ استفاده شده است در معرفی دوره قید گردیده است ۱- اردبیلی ۲- نوربها ۳- گلدوزیان از تمامی مباحث در ویدئو جلسات حقوق جزای عمومی استفاده شده است که دیگر نیازی به منبع دیگری یا خواندن منابع دیگر نداشه باشید سعی کنید یاد بگیرید و تمرین کنید که خلاصه نویسی کنید از مطالب

 3. مشکل در آزمون جزای عمومی

  4

  سلام و خسته نباشید
  ویدئو فصل اول جزای عمومی ۱ قسیمت مکاتب رو مشاهده کردم بعد خواستم آزمون بدهم از ۱۰ نمره ۳ شدم الان اجازه نمیده آزمون بدهم پیام میده حداقل نمره لازم را کسب نکردید تا بتوانید فصل بعدی درسی را نگاه کنید لطفا راهنمایی کنید
  متشکرم

  • استاد پایان هر فصل ویدئو جلسات درسی تست قرار داده وقتی حداقل نمره قبولی را کسب نکنید اجازه رفتن به فصل بعدی را ندارید و این بدین معنی خواهد بود که شما فصل اول ا درست یاد نگرفته اید اما می توانید روی دکمه درخواست تکرار آزمون کلیک نمایید و مجددا در آزمون شرکت نمایید هدف از آزمون این هست که خودتان را بسنجدید که چقدر از مطالب حقوقی را یاد گرفته اید

 4. لینک دانلود دوره جزای عمومی 1 برای من ارسال نشده

  3

  سلام لطفا لینک دانلود ویدئو حقوق جزای عمومی ۱ رو برایم ارسال کنید

 5. جلسات درسی برای من هی قطع میشود

  3

  سلاموقتی ویدئو جلسات درسی را مشاهده می کنم پیام network error دریافت می کنم می تونم آنلاین نگاه نکنم و آفلاین دوره حقوق جزای عمومی یک را دانلود کنم البته میخاهم در آزمون هم شرکت کنم

 6. دوره جزای عمومی 1 عالیه ممنون

  5

  من از این دوره رضایت کامل دارم و نمره کامل به این دوره میدم

 7. به نظر من بهترین دوره های آموزشی دوره جزا هست

  5

  من هر ۳ تا دوره ویدئو های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲و ۳ را ماهده کردم به جرات میگم کاملترین مجموعه آموزشی جزا بود که تا حالا دیده بودم همه مطالب درسی کاملا تدریس شده و برای من واقعا عالی بود امتیاز من به دوره آموزشی از ۱ تا ۵ امتیاز ۵ هست
  ممنون از مدیریت آموزشی رسانا بخاطر دوره های آموزشی با کیفیت مخصوصا دوره های آموزشی جزا که هم برای کارشناسی حقوق واقعا کامله هم برای گرایش های ارشد خسته نباشید

 8. من هم همین مشکل رو دارم نمره حد نصب رو کسب نکردم

  3

  الان اجازه شرکت در آزمون پایان فصل حقوق جزای عمومی ۱ را نمی دهد راهنمایی میفرمایید

  • استاد پایان هر فصل ویدئو جلسات درسی تست قرار داده وقتی حداقل نمره قبولی را کسب نکنید اجازه رفتن به فصل بعدی را ندارید و این بدین معنی خواهد بود که شما فصل اول ا درست یاد نگرفته اید اما می توانید روی دکمه درخواست تکرار آزمون کلیک نمایید و مجددا در آزمون شرکت نمایید هدف از آزمون این هست که خودتان را بسنجدید که چقدر از مطالب حقوقی را یاد گرفته اید

 9. با سلام و احترام

  5

  پایان هر فصل ویدئو جلسات آموزش حقوق جزای عمومی ۱ تست های تالیفی و سال های گذشته قرار گرفته هست آیا نیاز هست که کتاب تست بخریم یا اینکه ویدئو های آموزشی را مشاهده کنیم و تست های پایان فصل هم که قرار گرفته رو بزنیم کافی هست که هزینه بیشتری برای خرید کتاب تست های حقوقی ندهیم
  تشکر منتظر پاسختون هستم

  • ما تلاش کردیم برای هر فصل ۱۰ تا ۲۰ تست رو قرار بدهیم برای هر فصل درسی که نیازی بهخرید کتاب های تست هم نداشته باشید ولی اگر تست های بیشتری نیاز دارید توصیه می کنیم کتاب های تست دکتر نور محمد صبری را خریداری کنید که با فصل های آموزشی ویدئو های حقوق جزا هماهنگ هست

 10. عالی بود خسته نباشید استاد

  5

  من کتاب حقوق جزای عمومی ۱ اردبیلی را نگاه میکردم واقعا سنگ تمام گذاشتین و همه مطالب را توضیح دادین متاسفانه خیلی از دانشجو ها بخاطر هزینه کمتر سی دی هایی رو خریداری می کنند وقتی خودشان نگاه می کنند جز کلی گویی چیز دیگری ندارد هیچکدوم کتابی درس ندادند و مباحث را بصورت کلی بیان می کنند تفاوت پلتفرم رسانا با موسسه های دیگر همین هست به نظر من رسانا دنبال اساتید برند نیست رسانا دنبال کیفیت و محتوای با ارزش هست که داوطلب حقوقی واقعا وقتی یک دوره را مشاهده می کند یک چیزی به دانش داوطلب اضافه شود من معتقدم اگر با همین روال رسنا پیش برود قطعا بهترین سیستم آموزشی حقوقی برای داوطلبان آزمون وکالت و دانشجویان حقوق خواهد بود اجرتون به با امام حسین انشا …..

 11. خواهشا تخفیف دهید بتوانیم کل دوره را خریداری کنیم

  2

  با سلام
  من فقط تونستم تک دوره حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کنم قیمت های دوره و پکیج خیلی گرونه من برای آزمون وکالت و دوستم ترم ۳ رشته حقوق هست لطفا هزینه پکیج ویدئو های آموزشی حقوق و پکیج دوره وکالت کمتر کنید یا تخفیف مناسب در نظر بگیرید که امکان استفاده وجود داشته باشه من تو میدان انقلاب کل پکیج دوره موسسات حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و بعضی جاهای دیگه هم نهایتا روی یک میلیون بود اما شما خیلی قیمت پکیج دوره هاتون بالا هست لطفا تخفیف مناسب در نظر بگیرید چون اینطوری با موسسه و کلاس رفتت چه فرقی می کنه از لحاظ هزینه ؟؟

  • قیمت پکیج های آموزشی رسانا خانم اشراقی اصلا گران نیست شما اگر یک حساب ساده انجام دهید هزینه رفتن به موسسه حقوقی و کلاس آموزشی اینگونه خواهد بود اگر قرار باشد یک موسسه یا کلاس حقوقی بروید اولا هر روز یک رفت و بر گشت از خانه تا موسسه دارید که اگر با اسنپ هم بروید میشود روزانه ۲۰۰۰۰ تومان اگر ۴ روز در هفته کلاس بروید می شود هفته ای ۸۰۰۰۰ تومان و در ماه میشود ۳۲۰۰۰۰ تومان انهم اگر فقط ۴ روز کلاس بروید اگر دوره کلاسی شما ۶ ماهه باشد هزینه رفت و امد شما میشود ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ هزار تومان و اگر یکساله باشد ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ هزار تومان هزینه فقط رفت و آمد شما خواهد شد شما قطعا روزی ۶ تا ۷ ساعت موسسه هستید پس حداقل روزی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان هزینه غذای شما خواهد شد این فقط یک محاسبه ساده از هزینه یک داوطلب آزمون وکالت هست شما هزینه خود موسسه را نیز باید بدهید بعلاوه هزینه خرید کتاب های درسی حقوقی بعلاوه هزینه جزوه های آموزشی خود موسسه فکر میکنم بیشتر از این نیازی به توضیح نباشد و از همه مهمتر اینکه اگر قبول نشوید دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید پس خودتان قضاوت کنید

 12. من می تونم از این ویدئو های برای ارشد هم استفاده کنم

  5

  من ویدئو های حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کردم برای دوره وکالت سئوالم این هست که استاد تو ویدئو جلسات در خصوص مکاتب و نظریه ها هم صحبت کردن آیا می توانم همزمان هم برای وکالت و هم برای ارشد شرکت کنم و یا باید هزینه جداگانه برای ارشد پرداخت کنم

  • بله دوره ها بصورت کامل تدریس شده هست برای (دوره کارشناسی دوره وکالت و برای ارشد حقوق ) و نیازی به پرداخت هزینه جداگانه ندارید ویدئو ها بصورت کامل تدریس شده هست بنابراین نیازی به اینکه یکبار برای وکالت و یکبار برای ارشد حقوق هزینه کنید ندارید

147 دانشجو ثبت نام کرد

نقد و بررسی دوره

 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام و خسته نباشید 5

  لطفا زمان دقیق شروع دوره آموزشی حقوق ثبت را اعلام کنید و با توجه سر فصل های درسی که در برنامه درسی حقوق ثبت ۱ مشخص شده است آیا برای شرکت در آزمون سر دفتری کافی هست یا باید منابع دیگری نیز بخوانیم با تشکر
  مینا رضوان
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  اعلام منابع درسی ؟ 4

  ضمن سلام و تشکر از پلتفرم رسانا بخاطر دوره های آموزشی بسیار عالی لطفا در خصوص حقوق ثبت اطلاع رسانی کنید که اولا تا چه زمانی دوره تمام میشود ؟ و فهرست مطالب درسی در دوره آموزش حقوق ثبت ۱ را اعلام بفرمایید
  یاشار حیدری
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام مدت دوره ۱۲۰ روز درنظر گرفته شده است که شاید زودتر تمام شود بستگی به نظر مدرس دوره دارد در خصوص فهرست مطالبی که در حقوق ثبت تدریس میشود روی قسمت جلسات درسی دوره حقوق ثبت کلیک کنید فهرست مطالب درسی مشخص شده است
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  با سلام زمان شروع دوره در کانال تلگرام اطلاع رسانی شده است از تاریخ ۲۶ فروردین شروع خواهد شد هر هفته ۹ جلسه تدریس خواهد شد که می توانید بصورت آنلاین مشاهده یا بعد از اتمام دوره جلسات درسی را دانلود نمایید
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  در خصوص دوره آموزشی حقوق ثبت 5

  آیا برای شرکت در آزمون سر دفتری همین دوره آموزشی حقوق ثبت ۱ و حقوق ثبت ۲ کافیست و آیا نیاز به جزوه هم هست
  زهرا حاجیان
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  تشکر بابت قرار دادن این دوره 5

  لطفا این آموزش را زودتر شروع کنید با توجه به سر فصل های مشخص شده واسه حقوق ثبت این آموزش خیلی کاربردی می تونه باشه واقعا ممنون از آموزش حقوق رسانا فقط زودتر دوره رو قرار دهید
  سیما بهمنی
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  به نظرم بهترین دوره و مهمترین دوره برای وکلا 5

  اگه کسی حقوق ثبت بلد باشه خیلی می تونه موفق باشه در وکالت ، امیدوارم دوره آموزشی کاملا کاربردی باشه و لطفا از صفر تا صد حقوق را از مدرس بخواهید در دوره تدریس کنه سپاس منتظر شروع دوره هستیم
  بهمن صادقی راد
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  بله کافیست تلاس می کنیم در کنار هر ۲ دوره حقوق ثبت ۱ وحقوق ثبت ۲ حتما از مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی ثبت و نظر کمیسیون ها در مسائل حقوقی ثبت هم استفاده شود
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  انشا الله طبق زمانبدی اعلام شده دوره حقوق ثبت ۱ شروع خواهد شد و سپس دوره ثبت حقوق ۲
  رسانا
 • آموزش حقوق ثبت ۱

  تلاش می کنیم دوره کاملا کاربردی باشه و هم قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق که علاقمند به دوره حقوق ثبت هستند و هم برای وکلاء در مسائل و پرونده های ثبتی انشاء الله
  رسانا

دوره آموزشی کارشناسی حقوق

اگر دانشجوی حقوق هستید شما می توانید از ترم اول دانشگاه در رشته حقوق تمامی دروس اصلی خود را با ویدئو های آموزشی رسانا مشاهده نمایید. تدریس ویدئو های آموزشی کارشناسی حقوق برای تمامی دانشجویان پیام نور ، دانشجویان مجازی ، آزاد ، و سراسری و غیر انتفاعی تهیه شده است

با استفاده از پلتفرم رسانا ، تمامی دانشجویان رشته حقوق میتوانند با استفاده از ویدئو های آموزشی رسانا دوره کارشناسی حقوق را با معدل بسیار بالا سپری نمایند

دانشجویان رشته حقوق با ویدئو های آموزشی رسانا نیازی به حضور در کلاس های درس دانشگاه نخواهند داشت و میتوانند با آمادگی کامل فقط در آزمون های پایان ترم شرکت نمایند

با استفاده از پلتفرم رسانا هر دانشجو می تواند با معدل بالا هر ترم 24 واحد بگیرید و فقط با مشاهده ها ویدئو های درسی به سرعت دوره کارشناسی را به پایان برساند و برای آزمون های حقوقی آماده شود

در پلتفرم رسانا تدریس کلیه دروس حقوقی از روی منابع اصلی کتاب های حقوقی شما میباشد بنابراین دیگر نیازی به خرید کتاب های حقوقی ندارید و در پایان ویدئو جلسات درسی آزمون های تستی قرار گرفته است که با شرکت در آزمون های تستی نیز برای آزمون پایان ترم خود آماده خواهید شد . با استفاده از پلتفرم رسانا فقط یکبار برای 8 ترم خود هزینه خواهید کرد و هیچ هزینه دیگری نخواهید داشت.

دوره آموزشی وکالت

پلتفرم رسانا برای داوطلبان آزمون وکالت بر اساس 2 دوره آموزشی متفاوت طراحی شده است 1- دوره آموزشی مقدماتی وکالت : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی ضعیفی دارند یا در دوران دانشگاه مطالب حقوقی را بخوبی یاد نگرفته اند برای این داوطلبان کل دوره آموزشی حقوق از صفر تا صد در ویدئو جلسات دوره وکالت تدریس شده است – 2 دوره آموزشی پیشرفته حقوق : که ویژه داوطلبانی میباشد که پایه حقوقی قوی دارند اما نیاز به یادگیری نکات مهم و کلیدی برای کسب درصد بالا در آزمون وکالت دارند توسط پلتفرم رسانا طراحی شده است

داوطلب دیگر نیازی به حضور در کلاس و موسسه ندارد و فقط کافیست روزانه چند ساعتی را در خانه یا محل کار خود اختصاص به مشاهده ویدئو جلسات درسی نماید. یعنی روزانه 6 ساعت داوطلب وقت خود را فقط در مسیر رفت و آمد به موسسه هدر میدهد که دیگر بجای این  6ساعت فقط ویدئو جلسات درسی را در خانه یا محل کار خود  مشاهده می نماید و این یعنی روزانه 6 ساعت از داوطلبی که موسسه میرود جلوتر خواهد بود. 

با استفاده از پلتفرم رسانا داوطلب فقط هزینه اشتراک استفاد از خدمات پلتفرم را پرداخت می نماید بنابراین دیگر هزینه رفت و آمد و هزینه خرید کتاب و جزوه و منابع دیگر را نخواهید داشت یعنی هزینه درس خواندن با پلتفرم رسانا 1/3 هزینه موسسه و کلاس های حضوری خواهد بود . فقط کافیست هزینه ایاب و ذهاب روزانه + هزینه موسسه + هزینه جزوات آموزشی که از موسسه باید خریداری نمایید را محاسبه نمایید تا خودتان بهتر متوجه شوید. در ضمن فراموش نکنید که هزینه ای که بابت موسسه پرداخت می کنید فقط برای یکسال خواهد بود و در صورت عدم قبولی دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید در صورتیکه در پلتفرم رسنا یکبار برای همیشه هزینه می نمایید و فقط حق اشتراک سالانه پرداخت می کنید. 

در موسسه و کلاس های آموزشی بدلیل اینکه محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد امکان تدریس همه مطالب درسی برای داوطلبان وجود ندارد اما در پلتفرم رسانا استاد بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی تمامی کتاب های درسی و منابع اصلی دوره وکالت را بصورت کامل تدریس می نماید

در موسسات آموزشی و کلاس های حضوری همانند دانشگاه امکان پرسش و پاسخ بین دانشجو و استاد معمولا وجود ندارد و اگر هم سئوالی باشد سهم هر داوطلب در کلاس های حضوری فقط یک سئوال خواهد بود در حالیکه در پلتفرم هیچگونه محدودیت پرسش و پاسخ وجود ندارد و داوطلب در 24 ساعت شبانه روز می تواند سئوالات درسی خود را مطرح نماید

پلتفرم آموزش رسانا : تلفن : 284296-021

از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده نمایید

برای مشاهده ویدئو جلسات درسی

بستن پیام کلیک کنید