نام آموزش : حقوق جزای عمومی ۱

تعداد جلسات : ۱۰۶ جلسه

 مدت زمان دوره : ۲۷ ساعت

 نوع آموزش : آموزش ویدئویی

آزمون درسی : پایان هر فصل

پرسش و پاسخ : پایان هر جلسه درسی

آنلاین : رایانه / همراه / تبلت / لپ تاب

آفلاین : دریافت لینک دانلود دوره آموزشی

راهنما : چگونه در دوره شرکت کنم ؟ کلیک کنید

آنچه با مشاهده این دوره آموزشی خواهید آموخت

شامل  ویدئو های آموزشی کلیه مباحث حقوق جزای عمومی ۱ میباشد که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تهیه شده است. از ویژگی های ویدئو های درسی حقوق جزا منطبق بودن ویدئو ها با مواد قانون جدید مجازات اسلامی میباشد تمامی مباحث درسی  در قسمت برنامه درسی دوره بصورت مرتب و بر اساس هر فصل کتاب شما تنظیم شده است که براحتی می توانید در پایین صفحه تعداد  جلسات و مباحث درسی را مشاهده نمایید

برنامه درسی دوره

جلسات دوره آموزشی حقوق جزای عمومی 1
معرفی دوره حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
فصل اول : کلیات حقوق جزای عمومی
جلسه ۱ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل اول – حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل دوم : تحولات تاریخی حقوق جزا
جلسه ۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
جلسه ۱۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:12:00
جلسه ۱۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل سوم : مکاتب تاریخی حقوق جزا
جلسه ۱۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل دوم – حقوق جزای عمومی ۱ 00:20:00
فصل چهارم : قانونی بودن جرائم و مجازات ها
جلسه ۲۵ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۲۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۲۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل سوم + چهارم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل پنجم : قلمرو قوانین در مکان مواد (۱ تا ۱۰ )
جلسه ۳۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۳۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۳۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۰ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۴۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل پنجم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل ششم : قلمرو قوانین در زمان مواد (۱۰ تا ۱۲ )
جلسه ۴۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۴۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل ششم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل هفتم : زوال عنصر قانونی الف - اضطرار
جلسه ۵۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۳ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۵۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل هفتم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل هشتم : زوال عنصر قانونی ب - حکم قانون
جلسه ۵۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۵۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۴ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
آزمون پایان فصل هشتم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل نهم : زوال عنصر قانونی ج - رضایت مجنی علیه
جلسه ۶۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۶۸ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۶۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۲ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
آزمون پایان فصل نهم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل دهم : زوال عنصر قانونی د - دفاع مشروع
جلسه ۷۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۶ – حقوق جزای عمومی ۱ رایگان 00:15:00
جلسه ۷۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۷۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
آزمون پایان فصل دهم حقوق جزای عمومی ۱ 00:10:00
فصل یازدهم : عنصر مادی جرم - مسیر فعل مجرمانه
جلسه ۸۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۸۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل دوازدهم : عملیات مقدماتی + شروع به جرم + جرم تام + اقدامات بی بهره
جلسه ۹۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۷ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۸ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۹۹ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
فصل سیزدهم : عنصر روانی جرم
جلسه ۱۰۰ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۱ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۲ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۳ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۴ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۵ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
جلسه ۱۰۶ – حقوق جزای عمومی ۱ 00:15:00
پایان جلسات آموزشی حقوق جزای عمومی 1

نقد و بررسی دوره

4

4
12 رتبه ثبت شده
 • 5 ستاره ها6
 • 4 ستاره ها1
 • 3 ستاره ها4
 • 2 ستاره ها1
 • 1 ستاره ها0
 1. خسته نباشید استاد

  5

  واقعا اینقدر خوب تدریس کردین که حتی مبحث مکاتب رو که هیچ جا من ندیدم تدریس کنن شما تدریس کردین یعنی واقعا فکر می کنم با دوره های آموزشی رسانا و کمک شما اساتید گرامی بتونم معدل ۲۰ بگیرم از دانشگاه و اماده بشم برای آزمون وکالت

 2. راهنمایی لطفا

  3

  من میخوام همینطور که ویدئو های آموزشی جزای عمومی رو نگاه می کنم از روی کتاب هم مطالب رو مشخص کنم چون خیلی کند می نویسم و اینطوری عقب میفتم از چه کتابی در ویدئو های آموزشی جزا استفاده شده هست

  • منابعی که در ویدئو جلسات آموزش حقوق جزای عمومی ۱ استفاده شده است در معرفی دوره قید گردیده است ۱- اردبیلی ۲- نوربها ۳- گلدوزیان از تمامی مباحث در ویدئو جلسات حقوق جزای عمومی استفاده شده است که دیگر نیازی به منبع دیگری یا خواندن منابع دیگر نداشه باشید سعی کنید یاد بگیرید و تمرین کنید که خلاصه نویسی کنید از مطالب

 3. مشکل در آزمون جزای عمومی

  4

  سلام و خسته نباشید
  ویدئو فصل اول جزای عمومی ۱ قسیمت مکاتب رو مشاهده کردم بعد خواستم آزمون بدهم از ۱۰ نمره ۳ شدم الان اجازه نمیده آزمون بدهم پیام میده حداقل نمره لازم را کسب نکردید تا بتوانید فصل بعدی درسی را نگاه کنید لطفا راهنمایی کنید
  متشکرم

  • استاد پایان هر فصل ویدئو جلسات درسی تست قرار داده وقتی حداقل نمره قبولی را کسب نکنید اجازه رفتن به فصل بعدی را ندارید و این بدین معنی خواهد بود که شما فصل اول ا درست یاد نگرفته اید اما می توانید روی دکمه درخواست تکرار آزمون کلیک نمایید و مجددا در آزمون شرکت نمایید هدف از آزمون این هست که خودتان را بسنجدید که چقدر از مطالب حقوقی را یاد گرفته اید

 4. لینک دانلود دوره جزای عمومی 1 برای من ارسال نشده

  3

  سلام لطفا لینک دانلود ویدئو حقوق جزای عمومی ۱ رو برایم ارسال کنید

 5. جلسات درسی برای من هی قطع میشود

  3

  سلاموقتی ویدئو جلسات درسی را مشاهده می کنم پیام network error دریافت می کنم می تونم آنلاین نگاه نکنم و آفلاین دوره حقوق جزای عمومی یک را دانلود کنم البته میخاهم در آزمون هم شرکت کنم

 6. دوره جزای عمومی 1 عالیه ممنون

  5

  من از این دوره رضایت کامل دارم و نمره کامل به این دوره میدم

 7. به نظر من بهترین دوره های آموزشی دوره جزا هست

  5

  من هر ۳ تا دوره ویدئو های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲و ۳ را ماهده کردم به جرات میگم کاملترین مجموعه آموزشی جزا بود که تا حالا دیده بودم همه مطالب درسی کاملا تدریس شده و برای من واقعا عالی بود امتیاز من به دوره آموزشی از ۱ تا ۵ امتیاز ۵ هست
  ممنون از مدیریت آموزشی رسانا بخاطر دوره های آموزشی با کیفیت مخصوصا دوره های آموزشی جزا که هم برای کارشناسی حقوق واقعا کامله هم برای گرایش های ارشد خسته نباشید

 8. من هم همین مشکل رو دارم نمره حد نصب رو کسب نکردم

  3

  الان اجازه شرکت در آزمون پایان فصل حقوق جزای عمومی ۱ را نمی دهد راهنمایی میفرمایید

  • استاد پایان هر فصل ویدئو جلسات درسی تست قرار داده وقتی حداقل نمره قبولی را کسب نکنید اجازه رفتن به فصل بعدی را ندارید و این بدین معنی خواهد بود که شما فصل اول ا درست یاد نگرفته اید اما می توانید روی دکمه درخواست تکرار آزمون کلیک نمایید و مجددا در آزمون شرکت نمایید هدف از آزمون این هست که خودتان را بسنجدید که چقدر از مطالب حقوقی را یاد گرفته اید

 9. با سلام و احترام

  5

  پایان هر فصل ویدئو جلسات آموزش حقوق جزای عمومی ۱ تست های تالیفی و سال های گذشته قرار گرفته هست آیا نیاز هست که کتاب تست بخریم یا اینکه ویدئو های آموزشی را مشاهده کنیم و تست های پایان فصل هم که قرار گرفته رو بزنیم کافی هست که هزینه بیشتری برای خرید کتاب تست های حقوقی ندهیم
  تشکر منتظر پاسختون هستم

  • ما تلاش کردیم برای هر فصل ۱۰ تا ۲۰ تست رو قرار بدهیم برای هر فصل درسی که نیازی بهخرید کتاب های تست هم نداشته باشید ولی اگر تست های بیشتری نیاز دارید توصیه می کنیم کتاب های تست دکتر نور محمد صبری را خریداری کنید که با فصل های آموزشی ویدئو های حقوق جزا هماهنگ هست

 10. عالی بود خسته نباشید استاد

  5

  من کتاب حقوق جزای عمومی ۱ اردبیلی را نگاه میکردم واقعا سنگ تمام گذاشتین و همه مطالب را توضیح دادین متاسفانه خیلی از دانشجو ها بخاطر هزینه کمتر سی دی هایی رو خریداری می کنند وقتی خودشان نگاه می کنند جز کلی گویی چیز دیگری ندارد هیچکدوم کتابی درس ندادند و مباحث را بصورت کلی بیان می کنند تفاوت پلتفرم رسانا با موسسه های دیگر همین هست به نظر من رسانا دنبال اساتید برند نیست رسانا دنبال کیفیت و محتوای با ارزش هست که داوطلب حقوقی واقعا وقتی یک دوره را مشاهده می کند یک چیزی به دانش داوطلب اضافه شود من معتقدم اگر با همین روال رسنا پیش برود قطعا بهترین سیستم آموزشی حقوقی برای داوطلبان آزمون وکالت و دانشجویان حقوق خواهد بود اجرتون به با امام حسین انشا …..

 11. خواهشا تخفیف دهید بتوانیم کل دوره را خریداری کنیم

  2

  با سلام
  من فقط تونستم تک دوره حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کنم قیمت های دوره و پکیج خیلی گرونه من برای آزمون وکالت و دوستم ترم ۳ رشته حقوق هست لطفا هزینه پکیج ویدئو های آموزشی حقوق و پکیج دوره وکالت کمتر کنید یا تخفیف مناسب در نظر بگیرید که امکان استفاده وجود داشته باشه من تو میدان انقلاب کل پکیج دوره موسسات حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و بعضی جاهای دیگه هم نهایتا روی یک میلیون بود اما شما خیلی قیمت پکیج دوره هاتون بالا هست لطفا تخفیف مناسب در نظر بگیرید چون اینطوری با موسسه و کلاس رفتت چه فرقی می کنه از لحاظ هزینه ؟؟

  • قیمت پکیج های آموزشی رسانا خانم اشراقی اصلا گران نیست شما اگر یک حساب ساده انجام دهید هزینه رفتن به موسسه حقوقی و کلاس آموزشی اینگونه خواهد بود اگر قرار باشد یک موسسه یا کلاس حقوقی بروید اولا هر روز یک رفت و بر گشت از خانه تا موسسه دارید که اگر با اسنپ هم بروید میشود روزانه ۲۰۰۰۰ تومان اگر ۴ روز در هفته کلاس بروید می شود هفته ای ۸۰۰۰۰ تومان و در ماه میشود ۳۲۰۰۰۰ تومان انهم اگر فقط ۴ روز کلاس بروید اگر دوره کلاسی شما ۶ ماهه باشد هزینه رفت و امد شما میشود ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ هزار تومان و اگر یکساله باشد ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ هزار تومان هزینه فقط رفت و آمد شما خواهد شد شما قطعا روزی ۶ تا ۷ ساعت موسسه هستید پس حداقل روزی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان هزینه غذای شما خواهد شد این فقط یک محاسبه ساده از هزینه یک داوطلب آزمون وکالت هست شما هزینه خود موسسه را نیز باید بدهید بعلاوه هزینه خرید کتاب های درسی حقوقی بعلاوه هزینه جزوه های آموزشی خود موسسه فکر میکنم بیشتر از این نیازی به توضیح نباشد و از همه مهمتر اینکه اگر قبول نشوید دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید پس خودتان قضاوت کنید

 12. من می تونم از این ویدئو های برای ارشد هم استفاده کنم

  5

  من ویدئو های حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کردم برای دوره وکالت سئوالم این هست که استاد تو ویدئو جلسات در خصوص مکاتب و نظریه ها هم صحبت کردن آیا می توانم همزمان هم برای وکالت و هم برای ارشد شرکت کنم و یا باید هزینه جداگانه برای ارشد پرداخت کنم

  • بله دوره ها بصورت کامل تدریس شده هست برای (دوره کارشناسی دوره وکالت و برای ارشد حقوق ) و نیازی به پرداخت هزینه جداگانه ندارید ویدئو ها بصورت کامل تدریس شده هست بنابراین نیازی به اینکه یکبار برای وکالت و یکبار برای ارشد حقوق هزینه کنید ندارید

شرکت در دوره
 • 150,000 تومان هر 120 روز
 • 120 روز
 • نشان دوره
 • گواهی پایان دوره

اساتید

137 دانشجو ثبت نام کرد

نقد و بررسی دوره

 • آموزش اصول فقه

  عالي بود و سپاسگزارم 5

  من ترم قبل اصول فقه ١ رو با ویدیو های اصول فقه پیشرفتم و با عالی ترین نمره قبول شدم ،سپاسگزارم از عالی بودن سایت رسانا
  فرزانه كمالي
 • آموزش جزای عمومی ۱

  بله دوره ها بصورت کامل تدریس شده هست برای (دوره کارشناسی دوره وکالت و برای ارشد حقوق ) و نیازی به پرداخت هزینه جداگانه ندارید ویدئو ها بصورت کامل تدریس شده هست بنابراین نیازی به اینکه یکبار برای وکالت و یکبار برای ارشد حقوق هزینه کنید ندارید
  رسانا
 • آموزش جزای عمومی ۱

  قیمت پکیج های آموزشی رسانا خانم اشراقی اصلا گران نیست شما اگر یک حساب ساده انجام دهید هزینه رفتن به موسسه حقوقی و کلاس آموزشی اینگونه خواهد بود اگر قرار باشد یک موسسه یا کلاس حقوقی بروید اولا هر روز یک رفت و بر گشت از خانه تا موسسه دارید که اگر با اسنپ هم بروید میشود روزانه ۲۰۰۰۰ تومان اگر ۴ روز در هفته کلاس بروید می شود هفته ای ۸۰۰۰۰ تومان و در ماه میشود ۳۲۰۰۰۰ تومان انهم اگر فقط ۴ روز کلاس بروید اگر دوره کلاسی شما ۶ ماهه باشد هزینه رفت و امد شما میشود ۱٫۹۲۰٫۰۰۰ هزار تومان و اگر یکساله باشد ۳٫۸۴۰٫۰۰۰ هزار تومان هزینه فقط رفت و آمد شما خواهد شد شما قطعا روزی ۶ تا ۷ ساعت موسسه هستید پس حداقل روزی ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان هزینه غذای شما خواهد شد این فقط یک محاسبه ساده از هزینه یک داوطلب آزمون وکالت هست شما هزینه خود موسسه را نیز باید بدهید بعلاوه هزینه خرید کتاب های درسی حقوقی بعلاوه هزینه جزوه های آموزشی خود موسسه فکر میکنم بیشتر از این نیازی به توضیح نباشد و از همه مهمتر اینکه اگر قبول نشوید دوباره باید همین هزینه را پرداخت نمایید پس خودتان قضاوت کنید
  رسانا
 • آموزش حقوق مدنی ۱

  خبر نیازی نیست شما اگر دانشجوی حقوق هستید از ترم اول رشته حقوق می توانید ویدئو های آموزشی رسانا را مشاهده نمایید و نیازی به کلاس و جزوه و غیره ندارید اگر مجاز هستید که دانشگاه نروید در منزل درس بخوانید و فقط برای آزمون امتحان دهید و اگر داوطلب آزمون های حقوقی هستید با همین ویدئو ها می توانید در آزمون وکالت شرکت نمایید آزمون وکلای چیزی خارج از ۴ سال دانشگاه شما نخواهد بود آنچه مهم هست تسلط شما روی منابع دانشگاهی و به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید
  رسانا
 • آموزش حقوق مدنی ۱

  با سلام و احترام بله دقیقا تهیه ویدئو های آموزشی برای دانشجویان رشته حقوق و داوطلبان آزمون های حقوقی بصورت استاندارد تهیه شده است همانطور که تست هایی که شما آزمون میدهید باید استاندارد باشد مطالب آموزشی حقوق هم باید استاندارد باشد اگر قرار باشد کیفیت آموزشی یک ویدئو بر مبنای تعداد ساعت ضبط شده باشد یک مدرس می تواند ۵۰۰ ساعت ویدئو ضبط کند اما آیا واقعا شما ۵۰۰ ساعت وقت دارید !!!!! بعد هر درس فرض کنید ۱۰۰ ساعت باشد اینطوری شما باید مثلا ۲۰ تادرس که هر کدام ۱۰۰ ساعت میباشد را بخوانید اصلا امکانپذیر نیست این اشتباه محض است متاسفانه بعضی دانشجویان محتوای آموزشی را در میزان ساعت یک درس حساب می کنند و فکر می کننند هر چقدر زمان بیشتری درس باشد بیشتر یاد میگیرند در صورتیکه اصلا بدین صورت نیست دوست من شما بخواهید رتبه برتر هر آزمون حقوقی شوید حداکثر ۱۴۰۰ ساعت برای یک رتبه برتر شدن کافیست پس به مقدار زمان نیست دوست گرامی اگر اینطوری باشد برای مدرس خیلی راحت خواهد بود که ساعتها مطالب بیهوده تعریف کند تا ۱۰۰ ساعت آموزش شود. دوست گرامی مطالب باید استاندارد باشد تا شما فرصت مرور و دوره هم داشته باشید
  رسانا
 • آموزش حقوق مدنی ۱

  با سلام دوست گرامی ویدئو های آموزشی حقوق مدنی ۱ شامل ( مباحث مقدمه علم حقوق + اموال و مالکیت ) میباشد و ویدئو های آموزشی حقوق مدنی ۲ شامل ( مباحث اشخاص و محجورین ) میباشد شما فقط ۲ دوره حقوق مدنی ۱ و حقوق مدنی ۲ برای شما کافیست و نیازی به خرید ۳ دوره ندارید اگر تک درس اشتراک دارید
  رسانا
 • آموزش جزای عمومی ۱

  من می تونم از این ویدئو های برای ارشد هم استفاده کنم 5

  من ویدئو های حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کردم برای دوره وکالت سئوالم این هست که استاد تو ویدئو جلسات در خصوص مکاتب و نظریه ها هم صحبت کردن آیا می توانم همزمان هم برای وکالت و هم برای ارشد شرکت کنم و یا باید هزینه جداگانه برای ارشد پرداخت کنم
  محسن علیزاده
 • آموزش جزای عمومی ۱

  خواهشا تخفیف دهید بتوانیم کل دوره را خریداری کنیم 2

  با سلام من فقط تونستم تک دوره حقوق جزای عمومی ۱ را خریداری کنم قیمت های دوره و پکیج خیلی گرونه من برای آزمون وکالت و دوستم ترم ۳ رشته حقوق هست لطفا هزینه پکیج ویدئو های آموزشی حقوق و پکیج دوره وکالت کمتر کنید یا تخفیف مناسب در نظر بگیرید که امکان استفاده وجود داشته باشه من تو میدان انقلاب کل پکیج دوره موسسات حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و بعضی جاهای دیگه هم نهایتا روی یک میلیون بود اما شما خیلی قیمت پکیج دوره هاتون بالا هست لطفا تخفیف مناسب در نظر بگیرید چون اینطوری با موسسه و کلاس رفتت چه فرقی می کنه از لحاظ هزینه ؟؟
  سمیرا اشراقی
 • آموزش حقوق مدنی ۱

  خانم نگار من هم همین کار رو کردم 4

  فقط دوره کارشناسی رو بگیر هم درس های کارشناسی رو داری هم دیگه نیازی نیست بخوای دوباره کلی هزینه کنی واسه کلاس و موسسه رفتن برای آزمون وکالت به نظرم خیلی اینطوری بهتره واست
  نسرین صادقی
 • آموزش حقوق مدنی ۱

  راهنمایی 3

  من دانشجوی حقوق هستم اگر پکیج دوره های آموزشی رسانا را خریداری کنم آیا لازم هست دوباره برای وکالت هزینه کنم یا خیر ؟ در خصوص کتاب و جزوه هم راهنمایی کنید نیاز هست ؟ و اگر من هر ترم ۲۴ واحد بردارم میتوانم با دوره های پلتفرم رسانا بدون رفتن سر کلاس دانشگاه فقط در آزمون ها شرکت کنم
  نگار اقبالیان
پلتفرم آموزش رسانا : تلفن : 284296-021