تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی قضاوت

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
236
4

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
243
4.6

جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
238
5

جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
240
4.2

جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
246
4.6

جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
240
0

دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
245
4.3

دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
247
5

دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
251
4.3

حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
243
5
logo-samandehi