تلفن : 284296-021

ورود

دوره آموزشی قضاوت

دادرسی کیفری ۲

120,000 تومان هر 120 روز
245
4

دادرسی کیفری ۱

120,000 تومان هر 120 روز
252
4.6

جزای اختصاصی ۳

180,000 تومان هر 120 روز
247
5

جزای اختصاصی ۲

180,000 تومان هر 120 روز
250
4.2

جزای اختصاصی ۱

200,000 تومان هر 120 روز
255
4.6

جزای عمومی ۳

150,000 تومان هر 120 روز
249
0

دادرسی مدنی ۳

190,000 تومان هر 120 روز
253
4.3

دادرسی مدنی ۲

200,000 تومان هر 120 روز
255
5

دادرسی مدنی ۱

150,000 تومان هر 120 روز
259
4.4

حقوق تجارت ۵

140,000 تومان هر 120 روز
251
5
logo-samandehi