تلفن : 284296-021

ورود

پاسخنامه مدنی ۹۷

پاسخنامه تشریحی سئوالات حقوق مدنی  ( آزمون وکالت ۹۷ )

سئوالات حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۷ همراه با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون وکالت ۹۷

برای دومین سال متوالی ۱۰۰% سئوالات حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۷ در ویدئو جلسات پلتفرم آموزش  رسانا |مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی  تدریس و توضیح داده شده است

۱-حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر صادر شده و اموال او میان وراث حین الفوت تقسیم شده است. اگر پس از صدور حک موت فرضی و تقسیم اموال، غایب پیدا شود، کدام مورد صحیح است؟

 • اگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می­گردد، اما در مورد عوض اموال مصرف شدنی، غایب حقی ندارد.
 • وارث در هر حال در مقابل شخص غایب، موظف به استرداد عین اموال و منافع آ و همچنین پرداخت مثل با قیمت اموال تلف شده هستند.
 • اگر عین اموال موجود باشد، به غایب باز می­گردد، والا حقی بر وارث ندارد.
 • آنچه از عین اموال و منافع و عوض آن که موجود باشد، به غایب باز می­گردد.

پاسخ : گزینه ۴ صحبح است  –  سئوال ۱ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱۰تا ۲۰ حقوق مدنی ۲  توضیح داده شده است 

۲-عقد وقف در کدام یک از موارد زیر، باطل است؟

 • وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حق ارتفاق ندارد.
 • وقفی که به موجب اراده واقف، متضمن پرداخت نفقه زوجه او از منافع موقوفه است.
 • وقف مالی که نسبت به آن، شخص دیگری حق ارتفاق دارد.
 • وقف مالی که میان واقف و موقوف علیه، مشاع است.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۲ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۳۸تا ۵۰ حقوق مدنی ۱  توضیح داده شده است

۳-شخص”الف” اتومبیل معینی را به عنوان فضولی به شخص “ب” می فروشد. اگر اتومبیل مذکور متعلق به غیر باشد، کدام مورد درخصوص این معامله، صحیح است؟

 • غیر نافذ است و تنها با تنفیذ صاحب مال معتبر می شود.
 • اگر معلوم شود “الف” از صاحب مال وکالت داشته، معتبر است.
 • در هر حال غیر نافذ است
 • غیر نافذ است و تنها با تنفیذ “الف” معتبر می­شود.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۳ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدئو جلسات آموزشی   ۱۸تا ۳۱ حقوق مدنی ۶ و ویدئو جلسات ۴۰ تا ۴۵ حقوق مدنی ۳ توضیح داده شده است

۴-کدام مورد درخصوص هزینه های انجام تعهد، صحیح است؟

 • هزینه استرداد مورد عاریه، به عهده معیر است.
 • هزینه استرداد مورد ودیعه، به عهده مودع است.
 • هزینه استرداد عین مستاجره در فرض انقضای اجاره، بر عهده موجر است.
 • هزینه تأدیه ثمن از سوی خریدار، به عهده فروشنده است.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۴ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۸تا ۷۳ مدنی ۳  توضیح داده شده است

۵-بین اعیان ترکه توسط وارث، در فرضی که دیونی به ترکه تعلق گرفته است، چگونه است؟

 • نافذ نیست و با تنفیذ طلبکاران یا پرداخت دیون آن­ها، نافذ می­شود.
 • نافذ است و طلبکاران به نسبت سهم وارث، حق رجوع به آنان را دارند.
 • نافذ نیست و تنها با تنفیذ طلبکاران، نافذ می­شود
 • نافذ است، اما طلبکاران می­توانند معامله را فسخ کنند.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۵ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۶ تا ۱۹ مدنی ۸  توضیح داده شده است

۶-درصورتی که از نقض تعهد قراردادی، خسارتی وارد شده باشد، کدام مورد در خصوص اختیار متعهد، صحیح است؟

 • پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد را دارد.
 • فقط حق مطالبه خسارت فعلی را دارد و نسبت به خسارت آینده، مطلقا حقی ندارد.
 • در صورت اثبات، حق مطالبه عدم النفع محتمل را دارد.
 • حق مطالبه توام خسارت عدم انجام تعهد و اجرای اصل تعهد را دارد پیش از الزام به ایفای تعهد نیز، حق مطالبه خسارات تأخیر در انجام تعهد را دارد.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۶ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۸ تا ۷۳ مدنی ۳  توضیح داده شده است

۷-کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از نگهداری حیوانات، صحیح است؟

 • صاحب هر نوع حیوان، تنها درصورتی مسئول است که تقصیر او در نگهداری از حیوان اثبات شود.
 • چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه باشد، مسئول است، مگر اینکه توانایی حفظ حیوان را نداشته باشد.
 • چنانچه صاحب حیوان از خطر حمله آگاه نباشد، مطلقا مسئول نیست.
 • نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، فی نفسه تقصیر است.

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۷ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی ۲۱ تا ۲۷ مدنی ۴  توضیح داده شده است

۸-در بیمه شخص ثالث، در کدام مورد، بیمه گر نمی­تواند پس از جبران خسارت زیان دیده، به راننده مسبب حادثه رجوع کند؟

 • خسارت، ناشی از مستی راننده مسبب حادثه باشد.
 • زیان دیده فاقد گواهینامه باشد.
 • خسارت، ناشی از استعمال مواد روانگردان توسط راننده مسبب حادثه باشد.
 • راننده مسبب حادثه، از مسروقه بودن وسیله نقلیه آگاه باشد.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۸ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   از قوانین خاص ( قانون بیمه اشخاص ثالث )

۹-بر اساس قانون مدنی، اگر مالک به نحوی ازانحا، حق خود را به یکی از غاصبان منتقل کند، کدام مورد در خصوص آن غاصب، صحیح است؟

 • دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا بوده است.
 • فقط می­تواند به یکی از لاحقین خود رجوع کند.
 • درصورتی که انتقال مجانی باشد، حق رجوع به غاصبان دیپر را ندارد.
 • فقط می­تواند به غاصبی رجوع کند که مال در ید او تلف شده است.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۹ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۴ تا ۲۰ مدنی ۴  توضیح داده شده است

۱۰-در عقد نکاح در دو فرض زیر، کدام مورد صحیح است؟

 • در فرض اول، نکاح صحیح و قابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیر نافذ است.
 • در فرض اول، نکاح صیح است و غیرقابل فسخ است و در فرض دوم، نکاح غیر نافذ است.
 • در هر دو فرض، نکاح غیر نافذ و منوط به تنفیذ موکول است.
 • در فرض اول، نکاح غیر نافذ است و در فرض دوم، نکاح صحیح و قابل فسخ است.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۰ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱ تا ۱۳ مدنی ۵  توضیح داده شده است

۱۱-در صورتی که اختیار تعیین مهر به شخص ثالث داده شود. کدام مورد صحیح است؟

 • اصولا شخص ثالث در تعیین مهر به هر میزان، مختار است
 • شخص ثالث نمی­تواند بیش از صد و ده سکه بهار آزادی معین کند.
 • شخص ثالث نمی­تواند بیش از مهر المثل معین کند.
 • شخص ثالث نمی­تواند بیش از مهر المتعه معین کند.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۱۱ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱ تا ۱۳ مدنی ۵  توضیح داده شده است

۱۲-درصورت تفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی با ثمن معامله، ارش در خیار عیب چگونه محاسبه می­شود؟

 • قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می­شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت را به مشتری رد کند و مابقی را نگه دارد.
 • قیمت حقیقی مبیع در وضعیت معیوبی و قیمت حقیقی آن در وضعیت بی عیبی تعیین می شود و فروشنده باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگه داشته و بقیه را به عنوان ارش، به مشتری ردکند.
 • فروشنده موظف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت بی عیبی با ثمن معامله را به عنوان ارش به مشتری بپردازد.
 • فروشنده موپف است مابه التفاوت قیمت مبیع در وضعیت معیوبی  و وضیت بی عیبی را به عنوان ارش به مشتری بپردازد.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۲ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۷ تا ۶۵ مدنی ۶  توضیح داده شده است

۱۳-کدام مورد در خصوص رجوع خریدار به فروشنده فضولی، بابت جبران خسارت، صحیح است؟

 • فروشنده ای که به فساد بیع آگاه است، درهر حال ئر مقابل خریدار ضامن است، خواه خریدار به فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه
 • تنها در فرضی که فروشنده از فساد بیع آگاه و خریدار از فساد بیع ناآگاه است، فروشنده موظف به جبران خسارت خریدار است.
 • درصورت وقوع خسارت و اثبات آن، درهر حال فروشنده باید خسارت خریدار را جبران کند.
 • فروشنده موظف است به جبران خسارت خریدار ناآگاه از فساد است، خواه خود او (فروشنده) به فساد بیع آگاه باشد یا ناآگاه

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۱۳ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات ۱۸تا ۳۱ مدنی ۶ و ۴۰ تا ۴۵ مدنی ۳ توضیح داده شده است

۱۴-با این فرض که قرارداد طرفین تابع قانون پیش فروش ساختمان است. در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد پیش فروش توسط پیش خریدار، پیش فروشنده چه حقی دارد؟

 • پیش فروشنده یک ماه پس از تاریخ سررسید دین و عدم پرداخت بها در مدت یاد شده، حق فسخ قرارداد را دارد.
 • پیش فروشنده به محض عدم پرداخت بها، حق فسخ قرارداد پیش فروش با الزام خریدار به ادای دین را دارد.
 • چنانچه پیش خریدار ظرف یک ماه پس از ابلاغ اخطار دفترخانه نسبت به پرداخت بها اقدام نکند، پیش فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
 • پیش فروشنده باید ابتدا دعوای الزام به پرداخت بهای قرارداد را مظرح کند و درصورت عدم امکان الزام، پیش فروشنده حق فسخ دارد.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۴ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  حقوق مدنی ۱ مبحث پیش فروش ساختمان  توضیح داده شده است

۱۵-کدام مورد در خصوص تصرف شرکا در مال مشاع، صحیح است؟

 • هرنوع تصرفی، خواه مادی خواه حقوقی در جزء مشاع یا کل مال مشترک، نیازمند اذن شریک است.
 • هر نوع تصرف مادی منوط به اذن شریکاست، اما تصرف حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک نیست.
 • تصرف حقوقی نسبت به کل، چنانچه بدون اذن شریک انجام شود، باطل است.
 • تصرف مادی و حقوقی هر شریک در جزء مشاع متعلق به خود، نیازمند اذن شریک است.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۵ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۰ تا ۵۷ مدنی ۷  توضیح داده شده است

۱۶-با فرض اینکه ضامن در حین عقد ضمان، از مضمون عنه اذن گرفته باشد. هرگاه در مرحله پرداخت شخصی ثالثی دین را به مضمون له پرداخت کند. کدام مورد صحیح است؟

 • اگر شخص ثالث، تبرعا دین را پرداخت کرده باشد. ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 • اگر شخص ثالث، با اذن ضامن پرداخته باشد، ولو به قصد تبرع ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.
 • ضامن، مطلقا حق رجوع به مضمون عنه را ندارد.
 • ضامن، درهر حال حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۱۶ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۳۱ تا ۳۸ مدنی ۷  توضیح داده شده است

۱۷-اگر در بیع، بایع حوال داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهید و بعد بطلان بیع معلوم شود. کدام مورد در خصوص حواله، صحیح است؟

 • باطل است. زیرا برای صحت حواله، لازم است محال علیه مدیون محیل باشد.
 • صحیح است، لکن محال علیه بری می شود.
 • باطل است، هرچند برای صحت حواله، لازم نیست محال علیه مدیون محبل باشد.
 • صحیح است، زیرا برای صحت حواله، لازم نیست محال علیه مدیون محیل باشد.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۷ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۳۹ تا ۴۳ مدنی ۷  توضیح داده شده است

۱۸-برمبنای قانون مدنی، کدام مورد درخصوص مناقع عین مرهونه، صحیح است؟

 • اگر منافع، عین مستقلی را تشکیل دهد، داخل در رهن است.
 • منافع، خواه متصل باشد یا منفصل، داخل در رهن است.
 • از آنجا که رهن منفعت باطل است. منافع عین مرهونه، داخل در رهن نیست.
 • منافع متصل، داخل در رهن است و منافع منفصل، داخل در رهن نیست.

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۱۸ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۴۵ تا ۴۹ مدنی ۷  توضیح داده شده است

۱۹-اگر موصی به کلی باشد. کدام مورد در خصوص تعیین فرد صحیح است؟

 • با ورثه است و آنان موظف به انتخاب مصداق متوسط هستند.
 • با ورثه است و آنان باید از بین مصادیقی که عرفا معیوب نباشد، انتخاب کنید.
 • با موصی له است و او می­تواند هر مصداقی را انتخاب کند.
 • با موصی له است و او می­تواند از فرد متوسط انتخاب کند.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۹ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۶ تا ۱۹ مدنی ۸  توضیح داده شده است

۲۰-کدام مورد در خصوص قتل به عنوان مانع ارث، صحیح است؟

 • درتمام وارد، تنها قتل عمد
 • قتل عمد و شبه عمد، مطلقا
 • قتل عمد، همواره و قتل غیرعمدی، در موردی خاص
 • قتل در تمام موارد، خواه عمدی یا غیر عمدی

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۲۰ حقوق مدنی در آزمون وکالت ۹۷   عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۰ تا ۳۲ مدنی ۸  توضیح داده شده است

—————————–

پلتفرم آموزش رسانا | مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

تلفن : ۲۸۴۲۹۶-۰۲۱

سایت : https://www.resana.tv

آذر ۱۳, ۱۳۹۷

۰ پاسخ در "پاسخنامه مدنی ۹۷"

ارسال یک پیغام

©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture