تلفن : 284296-021

ورود

پاسخنامه تجارت ۹۷

پاسخنامه تشریحی سئوالات حقوق تجارت  ( آزمون وکالت ۹۷ )

سئوالات حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۷ همراه با پاسخنامه تشریحی ویژه آزمون وکالت ۹۷

برای دومین سال متوالی ۱۰۰% سئوالات حقوق تجارت آزمون وکالت ۹۷ در ویدئو جلسات پلتفرم آموزش  رسانا |مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی  تدریس و توضیح داده شده است

۱-کدام مورد در خصوص ناتوانی تاجر از ادای دیون ناشی از معامله با غیر تاجر، صصحیح است؟

 • صرفا اگر برای حوائج تجاری باشد. بازرگانی محسوب می شود و می­تواند به توقف تاجر منجر شود.
 • حتی اگر برای حوائج تجاری نباشد. درهر حال تجاری محسوب شده و می تواند به توقف تاجر بینجامد.
 • درهرحال، خواه برای حوائج تجاری باشد یا نباشد، از موجبات توقف تاجر است.
 • اگر برای حوائج تجاری باشد. غیر تجاری محسوب می شود ولی می تواند به توقف تاجر منجر شود.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱ تا ۲۶  حقوق تجارت ۱  توضیح داده شده است 

۲-کدام مورد صحیح است؟

 • صدور برات در وجه شخص معین، به حواله کردن شخص دیپر یا به حواله کرد خود برات دهنده مجاز است.
 • صدور برات در وجه شخص معین یا به حواله کرد مجاز است ولی صدور سفته در وجه شخص معین یا به حواله کرد مجاز نیست.
 • صدور برات در وجه حامل، بلامانع ولی صدور سفته در وجه حامل، ممنوع است.
 • صدور برات در وجه شخص معین، به حواله کرد شخص دیگر یا به حواله کرد خد برات دهنده یا حامل، مجاز است.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۲ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱تا ۲۷ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

۳-منظور از مواعد مقرره، در ماده ۲۸۹ قانون تجارت چیست؟

«ماده ۲۸۹: پس از انقضای مواعد مقرره در موارد فوق، دعوای دارنده برات بر ظهر نویس ها و همچنین دعوای هریک از ظهرنویس ها بر بد سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.»

 • شامل اطلاع رسانی عدم تادیه از سوی وارده به واگذارنده موت طرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم عادیه به وسیله اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه هم می­شود.
 • شامل اطلاع رسانی عدم تأدیه از سوی سازنده به واگذارنده برات ظرف ده روز از تاریخ اعتراض به وسیله اظهارنامه یا نامه سفارشی دوقبضه نمی­شود.
 • شامل حق دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود، به اقامه دعوی ظرف یک سال نمی شود.
 • شامل حق دارنده برانی که باید در ایران با خارج پرداخت شود، به اقامه دعوی، به ترتیب، ظرف یک سال یا دوسال نمی­شود.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۳ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱تا ۲۷ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

۴-کدام مورد درخصوص مسئولیت دلال، صحیح است؟

 • چنانچه معامله توسط دلال واقع و اسنادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود، دلال ضامن امضای اسناد و اعتبار طرفین معاملع است.
 • دلال درهرحال مسئولیت احراز صحت امضای طرفین معامله را بر عهئه دارد.
 • دلال متضامنا با طرفین قرارداد، مسئول احراز صحت امضای طرفین در اسنادی است که به واسطه او میان طرفین مبادله شده استاد مشروط به اینکه معامله با وساطت وی منعقد شده باشد.
 • هرگاه معامله توسط دلال واقع و استادی مرتبط با معامله میان طرفین توسط وی مبادله شود، دلال ضامن صحت و اعتبار امضای اسناد اشخاصی است که توسط معامله کرده اند.

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۴ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۳۲تا ۳۴ حقوق تجارت ۱  توضیح داده شده است 

۵-گروه اقتصادی با منافع مشترک با کدام توصیف زیر منطبق است؟

 • قراردادی ثبت شده که با شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن دربرابر اشخاص ثالت تضامنی است.
 • شرکتی یا شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای آن دربرابر اشخاص ثالت، نسبی است.
 • قراردادی ثبت شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای ان نسبت به دیون شرکت نسبی است، مگر آنکه با اشخاص ثالث به گونه دیگری توافق شده باشد.
 • شرکت مدنی تست شده و بدون شخصیت حقوقی است که مسئولیت اعضای این نسبت به دیون شرکت تضامنی است، مگرآنکه با اشخاص ثالث به نحو دیگری توافق شده باشد.

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۵ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱ تا ۲۷ حقوق تجارت ۱  توضیح داده شده است 

۶-کدام مورد درخصوص دارنده چک برپشت شده جهت مطالبه وجه چک و خسارات، صحیح است؟

 • تنها حق مراجعه به دادگاه محل بانک صادر کننده دسته چک را دارد.
 • تنها امکان اقامه دعوی در اقامتگاه مسئولین چک را داراست.
 • علاوه بر حق مراجعه به دادگاه محل صدور چک یا محل استقرار بانک محال علیه، امکان رجوع به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.
 • تنها می تواند به دادگاه محل بانک صادر کننده دست چک با بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت مراجعه کند.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۶ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۹ تا ۳۰ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

۷-درخصوص صدور چک مشروط، کدام مورد صحیح است؟

 • خواه شرط در متن چک یا خارج از متن چک قید شود، حق تعقیب کیفری دارنده از میان خواهد رفت.
 • بانک به شرط، ترتیب اثر نخواهد داد و تنها حق مراجعه دارنده نه ظهرنویسان از میان خواهد رفت.
 • بانک باید از پرداخت چک مشروط خودداری کند.
 • اگر شرط صرفا در متن چک قید شود، جنبه کیفری چک از میان خواهد رفت.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۷ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۹ تا ۳۰ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

۸-کدام مورد صحیح نیست؟

 • پاداش مدیران شرکت های سهامی عام و خاص، به ترتیب، از ۶ درصد و ۳ درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، نباید تجاوز کند.
 • پاداش مدیران شرکت های سهامی عام و خاص، به ترتیب از ۱۰ درصد سود و ۵ درصد سودی که در همان سال به صاحبان قابل پرداخت است، نباید تجاوز کند.
 • پاداش هر مدیر غیر موظف نمی تواند از حداقل پاداش اعضای مولف هیئت مدیره تجاوز کند.
 • پاداش هر مدیر موظف شرکت های سهامی در هرحال نمی­تواند از معادل یک سال حقوق پایه وی بیشتر باشد.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۸ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۰ تا ۶۴ حقوق تجارت ۳  توضیح داده شده است 

۹-درخصوص اختیارات مدیران شرکت تعاونی سهام عام برای انجام معاملات در حدود موضوع شرکت، کدام مورد صحیح است؟

 • جز درمورد صلاحیت های مجامع عمومی، نامحدود است.
 • به موجب آیین نامه تعیین وظایف و اختیارات مدیر عامل و مدیران، تعیین شده است.
 • حدودآن، در اساسنامه تعیین می شود.
 • در اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی عادی تعیین می­شود.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۹ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۰ تا ۶۴ حقوق تجارت ۳  توضیح داده شده است 

۱۰-«عزل مدیران» و «تغییر اقامتگاه» در شرکت با مسئولیت محدود، به ترتیب، با کدام حدنصاب مجمع صورت می­گیرد؟

 • دارندگان بیش از نصف آرای حاضر در جلسه اول- دوم سوم ارای حاضر
 • دارندگان حداقل نصف آرای حاضر در جلسه اول-دوم سوم آرای حاضر
 • دارندگان حداقل تحت سرمایه در جلسه اول – دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به علاوه اکثریت عددی شرکا
 • دارندگان بیش از نصف سرمایه در جلسه اول – دارندگان حداقل سه چهارم سرمایه به علاوه اکثریت عددی شرکا

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۰ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۷ تا ۳۶ حقوق تجارت ۲  توضیح داده شده است 

۱۱-بازرسان قانونی یا حسابرس شرکت سهامی خاص تابعه شرکت سهامی عام، از میان کدام اشخاص زیر، انتخاب می­شوند؟

 • اشخاص مشمول آیین نامه اجرای تبصره ماده ۱۴۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت که نامشان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است.
 • اشخاص واجد شرایط مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷، از جمله محجور و ورشکسته نبودن یا نداشتن محکومیت کیفری منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی.
 • حسابداران حقیقی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
 • موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۱۱ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۶۵ تا ۶۶ حقوق تجارت ۳  توضیح داده شده است 

۱۲-مسئولیت تضامنی شرکای شرکت تضامنی بابت دیون افزون بر دارایی آن، چه زمانی ایجاد می شود؟

 • با انحلال شرکت و یا ورشکستگی یک یا چند تن از شرکا
 • با انحلال و احراز عدم تکافوی دارایی شرکت
 • به محض خودداری یا ناتوانی شرکت از پرداخت دین یا انجام تعهد
 • بت قطعی و حال شدن بدخی شرکت به موجب حکم دادگاه

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۲ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۳ تا ۱۴ حقوق تجارت ۲  توضیح داده شده است 

۱۳-کدام یک از موارد زیر، از مصادیق ورشکستگی به تقلب است؟

 • نگهداری دفاتر بی ترتیب
 • ترجیح دادن یکی از طلبکارها و پرداخت طلب او
 • نداشتن دفتر
 • مفقود کردن دفاتر توسط شرکت

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۱۳ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۸ تا ۴۰ حقوق تجارت ۵ توضیح داده شده است 

۱۴-تعقیب ورشکسته توسط مدیر تصفیه به عنوان ورشکستگی به تقصیر در کدام یک از موارد زیر، ممکن است؟

 • درخواست عضو ناظر از او
 • اجاره دادگاه به او
 • موافقت اکثریت طلبکارهای حاضر
 • تقاضای اکثریت طلبکارها و موافقت دادگاه

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۴ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۴۱ تا ۵۵ حقوق تجارت ۵  توضیح داده شده است 

۱۵-در دعوایی که مدیر تصفیه به جانشینی ورشکسته در دادگاه طرح می­کند، تحت کدام شرایط زیر، ورود ورشکسته به عنوان شخص ثالث ممکن است؟

 • تاجر بخواهد و دادگاه مصلحت بدانند
 • تاجر تقاضا کند
 • ورشکسته بخواهد، طرف دعوی موافقت گند و دادگاه اجازه دهد
 • ورشکسته بخواهد و طرف دعوی نیز موافقت کند

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۱۵ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۴۱ تا ۵۵ حقوق تجارت ۵  توضیح داده شده است 

۱۶-ضمانت اجرای صدور حکم ورشکستگی بدون تعیین تاریخ توقف چیست؟

 • حکم باطل نیست و تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می­شود
 • حککم باطل است
 • حکم باطل نیست ولی برای تعیی تاریخ توقف، طرح دعوای مجدد لازم است.
 • حکم باطل نیست و تاریخ دادخواست، تاریخ توقف محسوب می شود.

پاسخ : گزینه ۱ صحیح است  –  سئوال ۱۶ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۱ تا ۲۷ حقوق تجارت ۵  توضیح داده شده است 

۱۷-درکدام یک از فروض زیر، معاملات بلاعوض تاجر ورشکسته بعد از توقف، باطل است؟

 • اگر نقل و انتقال راجع به مال منقول باشد.
 • هر نقل و انتقالی
 • اگر نقل و انتقال راجع به مال غیر منقول باشد
 • نقل و انتقالی که به زبان طلبکاران باشد

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۷ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۶ تا ۶۳ حقوق تجارت ۵  توضیح داده شده است 

۱۸-درصورتی که صادر کننده و دو ظهرنویس چک ورشکسته شوند، کدام مورد صحیح است؟

 • دارنده، حق مراجعه به مدیر تصفیه صادر کننده برای تمام طلب خود و به هریک از مدیران تصفیه دوظهرنویس ورشکسته برای نصف طلب خود را دارد.
 • دارنده، حق مراجعه به مدیران صادر کننده و ظهر نویس برای طلب خود را دارد و مدیر اداره تصفیه ظهرنویس، مکلف به پرداخت کل طلب او هستند.
 • دارنده، حق مراجعه به مدیران تصفیه صادر کننده و هریک از دوظهرنویس ورشکسته برای تمام طلب خود را دارد.
 • اگر مدیر / اداره تصفیه ظهرنویس دوم، نصف طلب دارنده را بپردازد، به هیچ وجه حق مراجعه به مدیر/ اداره تصفیه ظهرنویس اول را ندارد.

پاسخ : گزینه ۳ صحیح است  –  سئوال ۱۸ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۹ تا ۳۰ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

۱۹-کدام مورد در خصوص مدیران شرکت سهامی که ورشکسته یا منحل شده، صحیح است؟

 • اگر ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت، به نحوی از انحا معلول تخلفات آن ها باشد، مسئولیت نسبی دارند.
 • درصورتی که ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت ناشی از تخلفات آن ها باشد، مسئولیت تضامنی دارند.
 • هیچ­گونه مسئولیتی در قبال دیون شرکت ندارند.
 • اگر ورشکستگی شرکت ناشی از تخلفات آن­ها باشد، به نسبت سهام خود، مسئول دیون شرکت هستند.

پاسخ : گزینه ۲ صحیح است  –  سئوال ۱۹ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۵۰ تا ۶۴ حقوق تجارت ۳  توضیح داده شده است 

۲۰-کدام مورد در خصوص جعل امضای یکی از ظهرنویسان چک، صحیح است؟

 • در مقابل دارنده چک، درهر حال قابل استناد نیست.
 • صرفا در مقابل دارنده ای که با امضای مجعول، سند را دارا شده، قابل استناد است.
 • در مقابل دارنده با حسن نیت، قابل استناد نیست.
 • در مقابل دارنده چک، در هر حال قابل استناد است.

پاسخ : گزینه ۴ صحیح است  –  سئوال ۲۰ حقوق تجارت در آزمون وکالت ۹۷  عینا در  ویدیو جلسات آموزشی  ۲۹ تا ۳۰ حقوق تجارت ۴  توضیح داده شده است 

 

—————————–

پلتفرم آموزش رسانا | مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

تلفن : ۲۸۴۲۹۶-۰۲۱

سایت : https://www.resana.tv

آذر ۱۳, ۱۳۹۷

۰ پاسخ در "پاسخنامه تجارت ۹۷"

ارسال یک پیغام

©تمامی حقوق resana.tv متعلق به موسسه فرهنگی دیجیتال ایده پردازان رسانای هزاره سوم و سامانه آموزش رسانا نشر دهنده دیجیتال محصولات و خدمات موسسه است
Play All Replay Playlist Replay Track Shuffle Playlist Hide picture